Większość Polaków dobrze ocenia działalność Policji

Data publikacji: 25.03.2015

Z badania dotyczącego oceny instytucji publicznych, zrealizowanego przez Centrum Badania Opinii Społecznej, wynika, że 65 proc. Polaków dobrze ocenia działalność Policji. Lepiej oceniany jest jedynie Prezydent oraz władze samorządowe.

Centrum Badania Opinii Społecznej zrealizowało w marcu kolejną edycję badania instytucji publicznych na reprezentatywnej próbie 1062 dorosłych Polaków. Z badania wynika, że większość obywateli dobrze ocenia działalność Policji. Pozytywnie na temat pracy policjantów wypowiada się większość ankietowanych (65 proc.), natomiast przeciwnego zdania jest 22 proc. respondentów. W porównaniu z wynikami z września 2014 roku, odsetek dobrych ocen utrzymał się na podobnym poziomie (odnotowano spadek zaledwie o 1 punkt procentowy).

Od 1996 roku Polacy pytani są o zdanie na temat działalności najważniejszych instytucji publicznych w kraju, takich jak parlament, urząd prezydenta czy Policja. Badani oceniali również władze samorządowe, kościół rzymskokatolicki, związki zawodowe, ZUS i OFE, NFZ, instytucje finansowe, wojsko, CBA, służbę celną, instytucje wymiaru sprawiedliwości, IPN, Trybunał Konstytucyjny, Najwyższą Izbę Kontroli i Rzecznika Praw Obywatelskich. W tej edycji badania Policja znajduje się na trzecim miejscu wśród wszystkich ocenianych instytucji.

Źródło: MSW