O Narodowym Programie Antyterrorystycznym

Data publikacji: 19.03.2015

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych realizuje nowy Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2019. Głównym celem Programu jest wzmocnienie systemu antyterrorystycznego, a także zwiększenie świadomości Polaków o zagrożeniach. Dokument został przygotowany w MSW.

Dziś Grzegorz Karpiński, Sekretarz Stanu w MSW przedstawia dokument podczas posiedzenia Senatu. - Stworzenie Narodowego Programu Antyterrorystycznego miało na celu wpisanie działań antyterrorystycznych  w system bezpieczeństwa kraju oraz zarządzania kryzysowego. Narodowy Program Antyterrorystyczny jest narzędziem za pomocą którego integrowane są działania służb odpowiedzialnych za zwalczanie terroryzmu– powiedział wiceszef MSW.

Jednym z głównych celów dokumentu jest także wzmocnienie systemu antyterrorystycznego, w szczególności poprzez m.in. wzmocnienie przygotowania służb i instytucji, zwiększenie skuteczności reagowania oraz doskonalenie procedur postępowania w kontekście zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Dokument podkreśla także znaczenie działań profilaktycznych, w tym podnoszenie świadomości społecznej na temat zagrożeń terrorystycznych.

Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na bieżąco dokonuje prognozy i oceny potencjalnych zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Prognozy te są omawiane w trakcie comiesięcznych posiedzeń Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych.

Kierownicy poszczególnych służb, organów i instytucji, wymienieni w dokumencie jako wiodący, są odpowiedzialni za realizację szczegółowych zadań, ujętych w Narodowym Programie Antyterrorystycznym. Są także zobowiązani do opracowania harmonogramów tych zadań i podanie planowanego terminu ich realizacji. Na obecną chwilę Międzyresortowy Zespól ds. Zagrożeń Terrorystycznych przyjął harmonogramy realizacji większość zadań ujętych w Programie. Przyjęcie pozostałych planowane jest do końca marca bieżącego roku.

Ponadto w MSW corocznie – począwszy od roku 2016 – opracowywany będzie raport na temat postępu prac w realizacji Programu. Raport będzie omawiany na posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych i przedkładany Radzie Ministrów do 31 marca każdego roku.

Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2019, przygotowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, we współpracy z innymi służbami, organami i instytucjami wchodzącymi
w skład Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych, został przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 252 9 grudnia 2014 r.

Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2019 zakłada, że środki finansowe na realizację Programu w roku 2015 ujęte zostały w ustawie budżetowej w ramach rezerwy celowej w kwocie 900 tys. zł. Także w kolejnych latach, w miarę możliwości finansowych, planowane jest przeznaczenie środków na wdrażanie Programu w ramach budżetu resortu spraw wewnętrznych – zarówno w celu podniesienia zdolności służb do reagowania na różnego rodzaju zagrożenia terrorystyczne, jak i w związku z organizacją ćwiczeń antyterrorystycznych oraz kampanii społecznych ukierunkowanych na podnoszenie świadomości na temat potencjalnych zagrożeń i pożądanego sposobu zachowania się w przypadku ich wystąpienia.

W zeszłym tygodniu w Warszawie odbyły się ćwiczenia antyterrorystyczne zorganizowane w ramach Programu. Funkcjonariusze policji oraz przedstawiciele innych służb, takich jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmeria Wojskowa, Straż Pożarna i Pogotowie Ratunkowe mieli zadanie przetrenować wspólne działania na wypadek ataku terrorystycznego. Scenariusz ćwiczeń zakładał skuteczne współdziałanie policji i innych służb w sytuacji kryzysowej. Celem przedsięwzięcia było sprawdzenie, jak reagują i współdziałają podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne. Funkcjonariusze mieli za zadanie między innymi odbicie zakładników z rąk terrorystów oraz rozbrojenie samochodu-pułapki wypełnionego materiałami wybuchowymi. Ćwiczeniom przyglądała się minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska oraz wiceminister Grzegorz Karpiński. Szefowa MSW wyjaśniła, że ćwiczenia są okazją do sprawdzenia, jak służby ze sobą współpracują w sytuacjach kryzysowych. Minister poinformowała, że wszystkie elementy ćwiczeń będą szczegółowo analizowane, by ewentualne mankamenty, m.in. w procedurach, w przyszłości wyeliminować.

Źródło: msw.gov.pl