Data publikacji: 12.03.2015

11 marca 2015 r. komendant główny Policji, komendant główny Straży Granicznej, szef ABW, CBA i dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji podpisali porozumienie, które określa zasady współpracy między służbami i CLKP w zakresie wymiany informacji w ramach Eurodac. W systemie tym są gromadzone dane daktyloskopijne osób, które występują np. o azyl w jednym z państw UE.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji pełni funkcję krajowego punktu dostępu do systemu Eurodac. System, dzięki porównaniu danych daktyloskopijnych, pozwala państwom członkowskim stwierdzić, czy cudzoziemiec ubiegający się o azyl lub którego pobyt w państwie członkowskim okazał się nielegalny, nie ubiegał się poprzednio o azyl w innym państwie członkowskim, albo nie przedostał się na terytorium Unii nielegalnie.

Porozumienie zacznie obowiązywać 20 lipca 2015 r. Wtedy wejdzie również w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. Zgodnie z nim właściwe organy w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które są odpowiedzialne za zapobieganie, wykrywanie i ściganie przestępstw, w tym terrorystycznym, mogą kierować wnioski o porównanie danych daktyloskopijnych z danymi w systemie Eurodac.