Zmiany w szkoleniach policyjnych

Data publikacji: 09.03.2015

Na stronie internetowej BIP MSW opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji.

WSPol zamiast KGP

Zgodnie z projektem zmienić ma się podmiot, który jest odpowiedzialny za realizację szkoleń i doskonalenia zawodowego w Policji. Podmiotem tym dotychczas była Komenda Główna Policji. Teraz ma nim być Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

WSPol ma przejąć od KGP dwa zadania szkoleniowe:

  1. rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych,
  2. opracowywanie pakietów egzaminacyjnych egzaminów końcowych szkoleń zawodowych.

Określanie potrzeb szkoleniowych – raz w roku

W projekcie inaczej niż poprzednio ustalono terminy, w których komendanci wojewódzcy (stołeczny) Policji oraz dyrektorzy biur lub równorzędnych komórek organizacyjnych KGP określają potrzeby szkoleniowe. W zakresie szkolenia dla absolwentów szkół wyższych oraz - na mocy przepisu § 51 - również kursów specjalistycznych potrzeby te będą zgłaszane do WSPol raz w roku do 20 października według stanu na dzień 30 września. Uznano bowiem, że dotychczas obowiązujące dwa terminy identyfikacji i przekazywania potrzeb szkoleniowych na te przedsięwzięcia powodowały, że w każdym z nich na niektóre kursy i szkolenia zgłaszane były te same osoby.

Urealniono również termin określania potrzeb na szkolenie zawodowe podstawowe, skracając go z 21 do 10 dni przed terminem jego rozpoczęcia. Jednostki organizacyjne Policji, realizujące procedurę doboru do służby w Policji, zgłaszając potrzeby szkoleniowe w terminie 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia, będą wskazywały liczbę, obejmującą faktycznie przyjętych do służby policjantów.

3 lata zamiast 18 miesięcy

Zaproponowano też w § 1 pkt 2 projektu zmianę brzmienia § 10 ust. 1a, polegającą na wydłużeniu z 18 miesięcy do 3 lat okresu, w którym na szkolenie zawodowe podstawowe nie są kierowani policjanci pełniący już uprzednio służbę w Policji, w czasie której ukończyli to szkolenie, albo w inny sposób uzyskali kwalifikacje zawodowe podstawowe, a następnie zostali zwolnieni ze służby w Policji i ponownie do niej przyjęci. Projektowany przepis ma umożliwić przełożonym właściwym w sprawach osobowych mianowanie tych policjantów na stanowiska bezpośrednio po ponownym przyjęciu ich do służby i skierowanie do wykonywania zadań i czynności służbowych.

Termin dla kandydatów na SASW

Przewidziana zmiana brzmienia § 12 ust. 2 dotyczy terminu ważności postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzanego przed skierowaniem policjanta na szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych, który dotychczas nie był określony. Doprecyzowano, że przyjęcie policjanta na szkolenie dla absolwentów szkół wyższych następuje po zaliczeniu postępowania kwalifikacyjnego w roku kalendarzowym, w którym postępowanie to zostało przeprowadzone. Zmiana ma usprawnić planowanie działalności szkoleniowej przez WSPol, a także zagwarantować zgodność wiedzy sprawdzonej w toku postępowania kwalifikacyjnego z treściami realizowanymi w ramach szkolenia.

Uregulowano też sytuację policjantów, którzy to postępowanie zaliczą, ale z niezależnych od siebie przyczyn nie zostaną w danym roku kalendarzowym przyjęci na szkolenie dla absolwentów szkół wyższych. Dodając w § 12 ust. 2a zaproponowano, by tacy policjanci byli przyjmowani na to szkolenie w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym.

Wyszkolenie strzeleckie i wf

W stosunku do dotychczasowych uregulowań zobowiązujących kierowników poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych Policji do uwzględniania w rocznym programie zajęć lokalnego doskonalenia zawodowego założeń, zasad i kryteriów przeprowadzania sprawdzianów z wyszkolenia strzeleckiego oraz sprawności fizycznej, nowym rozwiązaniem jest zobligowanie ich do uwzględniania w tym planie określonych przez Komendanta Głównego Policji założeń, zakresu i kryteriów prowadzenia zajęć ze sprawności fizycznej oraz z wyszkolenia strzeleckiego. Doprecyzowano również, że plany te mają też uwzględniać określone przez Komendanta Głównego Policji kryteria oceniania uczestników sprawdzianów ze sprawności fizycznej oraz wyszkolenia strzeleckiego, czego nie przewidywały dotychczasowe przepisy.

Zobacz projekt rozporządzenia