Projekt rozporządzenia w sprawie szkoleń w służbie cywilnej

Data publikacji: 26.02.2015

Publikujemy projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu celem wydania aktu jest dostosowanie treści rozporządzenia, a tym samym obowiązków, jakie nakłada na dyrektorów generalnych urzędów (kierowników urzędów) do realiów, w jakich organizowane są szkolenia w służbie cywilnej.

Nowelizacja rozporządzenia ma na celu urealnienie i usprawnienie procesu organizacji szkoleń w służbie cywilnej, uproszczenie i zwiększenie czytelności części przepisów, jak również redukcję zakresu obowiązków sprawozdawczych i zrównanie ich terminów.
W stosunku do obowiązującego rozporządzenia projekt zakłada następujące zmiany:

 1. Odejście od obowiązku odrębnego (względem obowiązków wynikających z prawa powszechnie obowiązującego, np. ustawy Prawo zamówień publicznych) potwierdzania przez organizatora szkolenia (dyrektorzy generalni urzędów) spełnienia kryteriów przez podmiot, któremu powierza się prowadzenie szkolenia wg „sztywnej" procedury określonej na gruncie § 4 ust. 2 obowiązującego rozporządzenia;
 2. Odejście od obowiązku przygotowywania/zatwierdzania harmonogramu szkolenia równolegle z programem szkolenia;
 3. Złagodzenie zapisów sugerujących „uprzywilejowaną" rolę szkoleń prowadzonych przez podmioty zewnętrzne, m.in. poprzez usunięcie uwarunkowania prowadzenia szkoleń przez organizatora w szkolenia od wystąpienia odpowiednich przesłanek finansowych lub merytorycznych;
 4. Uelastycznienie formy określania warunków wspólnego organizowania szkoleń przez kilka urzędów oraz warunków dopuszczania do udziału w szkoleniu członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w innych urzędach, poprzez odejście od zawierania porozumień przez DG/K urzędów na rzecz uzgadniania warunków;
 5. Usunięcie ust. 4 w § 8, tj. określającego „sztywno" zakres danych, które powinna zawierać lista członków korpusu służby cywilnej kierowanych na szkolenia centralne;
 6. Usunięcie listy przykładowych szkoleń powszechnych w służbie cywilnej;
 7. Pozostawienie kwestii określania zakresu dokumentacji szkoleń oraz podziału obowiązków pomiędzy organizatora szkolenia a podmiot, któremu powierza się jego prowadzenie, w gestii dyrektora generalnego urzędu (kierownika urzędu) – w zależności od okoliczności czy uwarunkowań, w jakich realizowane są szkolenia;
 8. Odstąpienie od obowiązku dokonywania, przez organizatora, każdorazowej oceny zrealizowanego szkolenia w formie sprawozdania;
 9. Ujednolicenie terminów „informacyjno-sprawozdawczych";
 10. Ograniczenie zakresu oraz perspektywy, w jakiej przekazywane są Szefowi Służby Cywilnej informacje o potrzebach szkoleniowych urzędów (dot. priorytetów i rodzajów szkoleń) do jednego roku. Ponadto przekazywane informacje będą obejmować wyłącznie priorytety szkoleniowe;
 11. Rezygnacja ze zbierania informacji dot. zapotrzebowania urzędów na środki finansowe na szkolenia na następny rok oraz prognoz zapotrzebowania na kolejny rok;
 12. Odejście od praktyki corocznego przekazywania przez dyrektora generalnego urzędu (kierownika urzędu) zbiorczego zestawienia ocen szkoleń i podmiotów je prowadzących;
 13. Odejście od praktyki corocznego przekazywania wzoru formularza służącego do sporządzenia zbiorczego zestawienia dot. szkoleń przeprowadzonych w poprzednim roku.

Zakłada się, że wprowadzone zmiany będą skutkowały przede wszystkim uproszczeniem procedur i dostosowaniem (uelastycznieniem) ich do różnych warunków organizacyjnych szkoleń, zmniejszeniem obciążenia pracą po stronie urzędów.

Pliki do pobrania