Pierwsze w Polsce kursy specjalistyczne

Data publikacji: 24.02.2015

Rozpoczęły się edycje „Kursu specjalistycznego dla policjantów recertyfikujących uprawnienia do wykonywania zadań związanych z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy”. Kursy tego rodzaju prowadzone będą przez dwie jednostki w kraju. Łącznie do recertyfikacji przystąpi kilka tysięcy kwalifikowanych policyjnych ratowników.

Każdego dnia policjanci podejmują interwencje wymagające udzielenia pomocy. Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której od niego będzie zależało nie tylko zdrowie, lecz i życie drugiego człowieka - tylko znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy pomoże opanować zdenerwowanie, umożliwi właściwą ocenę sytuacji, ułatwi rozpoznanie zagrożeń oraz pozwoli na wdrożenie właściwych algorytmów postępowania. Program zajęć - odbywających się w Szkole Policji w Słupsku oraz w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie - ma przygotować policjantów, którym kończy się termin uprawnień ratowniczych, do egzaminu recertyfikującego uprawnienia do wykonywania zadań związanych z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Na egzamin kierowani są policjanci, którzy ukończyli szkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocy, uzyskali tytuł ratownika oraz posiadają aktualne zaświadczenie w tym zakresie. Szkolenie zakończone egzaminem trwa dwa dni. W pierwszym dniu policjanci będą doskonalą swoje umiejętności w zakresie:

  • bezprzyrządowego i przyrządowego udrażniania dróg oddechowych,
  • resuscytacji według standardów ERC (BLS-AED),
  • postępowania z poszkodowanym w nagłych sytuacjach chorobowych,
  • postępowania z poszkodowanym w przypadku urazów penetrujących w różnych częściach ciała,
  • postępowania z poszkodowanym w urazie kostnym oraz przygotowanie do transportu
  • nadzorowanie jego stanu do czasu przekazania zespołowi ratownictwa medycznego.

W drugim dniu policjanci przystępują do egzaminu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w zakresie pierwszej pomocy. Egzamin przeprowadzany jest zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra obrony narodowej z 12 grudnia 2008 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 19 marca 2007 roku w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy egzamin składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu ujętego w kartę testową składającą się z zestawu 30 zadań testowych wybranych przez komisję spośród zadań opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych. Podstawą do zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 90 proc. zadań testowych. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego stanowi warunek konieczny dopuszczenia do egzaminu praktycznego.

Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych.

Oceną końcową za egzamin praktyczny jest ocena wynikająca ze średniej arytmetycznej ocen cząstkowych uzyskanych od poszczególnych członków komisji.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania. Przed upływem tego terminu jest wymagane złożenie kolejnego egzaminu potwierdzającego wiedzę i umiejętności.

Tylko w 2015 roku w Szkole Policji w Słupsku ma odbyć szkolenie i przystąpić do egzaminu nadającego tytuł ratownika około 900 policjantów. Łącznie w polskiej Policji są teraz ponad 4 tysiące funkcjonariuszy - kwalifikowanych ratowników medycznych.

Źródło: SP w Słupsku