"Miejsce zdarzenia"

Data publikacji: 17.03.2015

Pod patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości rozpoczęła się dziś III międzynarodowa konferencja naukowa pod hasłem „Miejsce zdarzenia”. Konferencja jest częścią podczas XVII Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab oraz IV Międzynarodowych Targów Techniki Kryminalistycznej CrimeLab.

W tym roku tematem przewodnim jest omówienie zmian wynikających z nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Spotkanie to ma na celu omówienie zmian w procesie dowodowym oraz porównanie polskiego k.p.k. z systemem prawa karnego w krajach anglosaskich. W czasie obrad przedstawione zostaną korzyści wynikające z nowego systemu karnego, jak również rola osób zaangażowanych w czynności procesowe od miejsca zdarzenia po rozprawę sądową, tzn. technika kryminalistyki, biegłego, prokuratora, obrońcy i sędziego. Przedsięwzięcie jest skierowane do przedstawicieli sądownictwa i prokuratury, teoretyków i praktyków kryminalistyki, naukowców, kadry kierowniczej Policji, techników kryminalistyki, studentów prawa oraz szkół policyjnych, a także przedstawicieli biznesu z kraju i ze świata.

Pierwszy dzień konferencji – 18 marca  – poświęcony jest roli technika kryminalistyki. Wymiana doświadczeń związanych z badaniem miejsca zdarzenia, informacji o nowoczesnych technologiach oraz standardach wykorzystywanych w procesie zabezpieczania miejsca zdarzenia między przedstawicielami organów ścigania i organów procesowych z Polski, Europy i USA pozwoli na wypracowanie jeszcze bardziej efektywnych praktyk stosowanych na miejscu zdarzenia, tak aby spełniały wymagania nowej ustawy oraz uniemożliwiły podważenie dowodu w sądzie. Integralnym elementem konferencji będą pokazy z udziałem techników kryminalistyki z Polski i Wielkiej Brytanii – inscenizacja oględzin miejsca zdarzenia.

Podczas drugiego dnia konferencji – 19 marca – omówiona zostanie rola biegłego oraz organów procesowych, ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych etapów oględzinowych i badawczych, a także prawidłowego obiegu materiału dowodowego od momentu zabezpieczenia na miejscu zdarzenia do przedstawienia go na sali sądowej w kontekście nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Wszelkie nieprawidłowości w wykonaniu ww. czynności mogą doprowadzić do zakwestionowania opinii biegłego przez strony procesu. Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego ma na celu usprawnienie procedury karnej, poprzez nadanie jej bardziej kontradyktoryjnego charakteru, zbliżonego do systemu prawa karnego obowiązującego w krajach anglosaskich. Informacje na temat tego systemu przedstawią zaproszeni goście z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.