Data publikacji: 30.01.2015

Wczoraj na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbyło się sympozjum naukowe „Community policing. Aspekty teoretyczne i praktyczne” pod hasłem „Świat nauki dla Policji – Policja dla społeczeństwa”. Konferencja przygotowana przez prof. zw. dr hab. Jadwigę Stawnicką objęta była patronatami Komendanta Głównego Policji oraz JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

Spotkanie zgromadziło zarówno teoretyków, badaczy, jak i praktyków zagadnienia. Komendant Główny Policji gen. insp. dr Marek Działoszyński nie mógł osobiście przybyć na spotkanie. Uczestnicy konferencji mieli za to możliwość zapoznać się z jego rozprawą doktorską, a redaktor naczelna miesięcznika „Policja 997” podinsp. dr Iwona Klonowska odczytała wystąpienie szefa polskiej Policji. - Community policing to strategia organizacyjna, która pozwala decentralizować służbę i przedefiniować kwestię patrolowania. To funkcjonariusz współpracujący z obywatelami, interesujący się ich problemami, odpowiadający za konkretny rejon patrolowy lub geograficzny odgrywa w nim główną rolę. Community policing zatem to całkowicie nowy sposób myślenia o roli, jaką Policja odgrywa w społeczeństwie, to zmiana sposobu współdziałania ze społeczeństwem, to partnerstwo z obywatelem, to budowanie wzajemnych relacji opartych na zaufaniu i wspólnym podejmowaniu decyzji.

Komendant wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Wojciech Ołdyński przedstawił zagadnienie debat społecznych o bezpieczeństwie w województwie dolnośląskim. Podkreślił, że uwagi i oczekiwania ludzi przychodzących na debaty często nie pokrywają się ze stanem faktycznym i dlatego konieczna jest ich weryfikacja przez specjalistów z Policji.

Dr Ernest Magda z Uniwersytetu Zielonogórskiego wygłosił wykład „Bariery i potencjał w realizacji strategii community policing”. Przypomniał, że aby mogło dojść do wymiany informacji między społeczeństwem a Policją, trzeba było pokonać w przeszłości wiele ograniczeń i przeszkód. Zarówno funkcjonariusze, jak i obywatele musieli przekraczać bariery mentalne, będące spadkiem po poprzednim systemie. Sporo czasu zajęło obu stronom, aby zrozumiały, że są dla siebie partnerami w budowaniu bezpieczeństwa. Dr Ernest Magda za dużą barierę organizacyjną uznał także skrajne koncentrowanie się na statystycznym pomiarze efektów pracy. Zaapelował także, aby zagospodarować potencjał „młodych” policyjnych emerytów z doświadczeniem, stopniami naukowymi, bo do tej pory jest on w dużej mierze marnowany.

W czasie obrad w auli im. Kazimierza Lepszego wystąpił duet wokalny Zyga & Monika Więciorek, który występował też podczas debat o bezpieczeństwie w województwie śląskim.

Katowickie spotkanie stało się okazją do podsumowania projektu „Debaty społeczne jako forma dialogu Policji ze społeczeństwem i jeden z determinantów bezpieczeństwa”, którego inicjatorką była prof. Jadwiga Stawnicka.

Paweł Ostaszewski

zdj. autor