Wprowadzenie oficera łącznikowego polskiej Policji w Niemczech

Data publikacji: 26.01.2015

23 stycznia br. w ambasadzie Polski w Berlinie odbyła się uroczystość wprowadzenia podinsp. Wiesława Goma na stanowisko oficera łącznikowego polskiej Policji w Republice Federalnej Niemiec.

Na uroczystość przybyli najwyżsi rangą przedstawiciele niemieckich służb policyjnych. Reprezentowane były m.in.: Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Federalny Urząd Kryminalny, ministerstwa spraw wewnętrznych landów  Brandenburgii i Saksonii, krajowe urzędy kryminalne, dyrekcja policji federalnej, policji w Berlinie oraz Poczdamie.

Stronę polską reprezentowali: Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński, Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. nadinsp. Ryszard Wiśniewski, dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Rafał Łysakowski oraz naczelnik Wydziału ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP mł. insp. Ireneusz Sieńko.

W czasie spotkania omawiano bieżące aspekty współpracy międzynarodowej policji Niemiec i Polski oraz możliwości zintensyfikowania wzajemnych kontaktów, w tym w rejonach przygranicznych, w obliczu rozwoju przestępczości pospolitej i zorganizowanej.

Stanowisko oficera łącznikowego w Republice Federalnej Niemiec, od momentu utworzenia w 1997 roku, stanowi jeden z kluczowych punktów na mapie sieci stanowisk polskich oficerów łącznikowych.

Do zadań każdego oficera łącznikowego polskiej Policji należy m.in.:

  • utrzymywanie w kraju oddelegowania bieżącego kontaktu z przedstawicielami służb centralnej jednostki policyjnej, a także z Krajowym  Biurem Interpolu oraz Krajową Jednostką Europolu;
  • wymiana informacji służących zapobieganiu i zwalczaniu najpoważniejszych przestępstw kryminalnych i ekonomicznych;
  • wspomaganie i realizacja szczególnie istotnych zleceń kierowanych przez obie współpracujące policje;
  • wymiana informacji dotyczących prewencji i ruchu drogowego;
  • wymiana informacji dotyczących działania innych pionów policji służących umacnianiu i wzajemnej współpracy;
  • wykonywanie innych zadań wynikających z umów i porozumień zawartych pomiędzy obydwoma państwami, a dotyczących zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości pospolitej.

Praktyka oficjalnego wprowadzania przez przedstawicieli władz policyjnych kraju wysyłającego na stanowiska oficerów łącznikowych w państwach przyjmujących jest powszechnie stosowana przez państwa, w których istnieje rozwinięta sieć tego typu stanowisk.

Wprowadzenie na stanowisko stanowi dogodną okazję do nawiązania bądź umocnienia wzajemnych relacji i kontaktów między współpracującymi krajami. Jest także wyrazem znaczenia, jakie władze resortu spraw wewnętrznych, w tym władze policyjne kraju wysyłającego, przywiązują do instytucji oficera łącznikowego.


***

Podinsp. Wiesław Gom służbę w Policji rozpoczął pod koniec 1990 r. W roku 1994 ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Od 1995 r. nieprzerwanie zajmował się współpracą przygraniczną z Policją niemiecką – początkowo jako oficer łącznikowy ówczesnego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Zielonej Górze, a od 1999 r. jako oficer łącznikowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. Od 2008 r. pełnił służbę na stanowisku koordynatora polskiej Policji w Polsko–Niemieckim Centrum Współpracy w Świecku. W 2011 r. w jednostce tej powierzono mu dodatkowo pełnienie funkcji koordynatora polskich służb, odpowiedzialnego za koordynację wspólnych działań Policji, Straży Granicznej i Służby Celnej we współpracy ze służbami strony niemieckiej. We wrześniu 2013 r. podinsp. Wiesław Gom wygrywał konkurs na nowe stanowisko.