Dzień wolny w zamian za święto przypadające w sobotę dla policjanta?

Data publikacji: 23.12.2014

Nasi Czytelnicy zwrócili się do nas z prośbą o wyjaśnienie, czy istnieje możliwość udzielania policjantom dnia wolnego w zamian za święto przypadające w dzień wolny od pracy (w sobotę). Dziś publikujemy stanowisko Komendy Głównej Policji w tej sprawie.

Kwestie związane z czasem służby policjanta zostały w sposób kompleksowy uregulowane w art. 33 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów. Przywołane przepisy nie przewidują, tak jak art. 130 § 2 Kodeksu pracy w stosunku do pracowników, obniżenia wymiaru czasu służby policjanta z tytułu święta występującego w okresie rozliczeniowym i przypadającego w innym dniu niż niedziela.

Podkreślenia przy tym wymaga, że stosunek służbowy policjanta nie jest stosunkiem pracy, a funkcjonariusze Policji nie są pracownikami w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy. W konsekwencji przepisy prawa pracy mają zastosowanie do policjantów tylko w takim zakresie, na jaki pozwala ustawa o Policji (np. art. 79) i wydane na jej podstawie akty wykonawcze. Skoro zatem przepisy pragmatyki służbowej w sposób kompleksowy regulują kwestie związane z czasem służby policjantów i nie odsyłają w tym zakresie do regulacji pracowniczych, to funkcjonariusze Policji nie mogą skutecznie powoływać się w omawianych sprawach na przepisy prawa pracy.

W konsekwencji w aktualnym stanie prawnym brak jest podstaw do udzielania policjantom dodatkowego dnia wolnego w zamian za święto (dzień wolny od pracy wynikający z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy - Dz. U. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.) przypadające w dniu wolnym od służby (sobotę).