Wy pytacie, my odpowiadamy

Data publikacji: 08.12.2014

Pytanie dotyczyło rozkładu czasu służby policjantów, a dokładnie zwolnienia ze służby w porze nocnej, w niedzielę i święta, osoby opiekującej się dzieckiem do lat 8. Poniżej publikujemy odpowiedź.

PYTANIE

Sprawa dotyczy Rozporządzenia MSW z dnia 22.09.2014 r. § 16 ust. 2 dot. zmiany rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby policjantów. Pytanie: Czy zwolnienie ze służby w porze nocnej, w niedzielę i święta, posiadającej dziecko do lat 8, jeśli nie wyraziła zgody na pełnienie ww. służby dotyczy policjanta, który współmałżonek jest wyłącznie policjantem pełniącym służbę w systemie zmianowym tj. w porze nocnej, niedziele i święta ? Czy także współmałżonka (osobę cywilną)zatrudnionego ww. trybie ? Ponadto czy policjant, który chce skorzystać z tego prawa musi przedstawić przełożonemu zaświadczenie z zakładu pracy w którym pracuje współmałżonek, które określało by czas jego pracy w czasie nocy, niedzielę i święta?

 

ODPOWIEDŹ

W związku z przesłanym pytaniem dotyczącym zwolnienia ze służby w porze nocnej oraz w niedzielę i święto policjanta opiekującego się dzieckiem do lat 8 uprzejmie informuję, że przepis § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów (Dz. U. Nr 131, poz. 1471, z późn. zm.) wprowadza dwa przypadki, w których służba w niedzielę lub święto oraz w godzinach zaliczanych do pory nocnej nic może być pełniona przez policjanta opiekującego się dzieckiem do lat 8, bez zgody funkcjonariusza.

Zgodnie z pkt 1 cytowanego § 16 ust. 2 omawiana służba nie może być pełniona przez policjanta będącego jedynym opiekunem dziecka do 8 lat, natomiast w myśl pkt 2 służba taka nie może być pełniona przez policjanta opiekującego się dzieckiem do 8 łat, jeżeli z uprawnienia takiego nie korzysta drugie z rodziców lub opiekun.

Celem powołanych regulacji jest zapobieżenie sytuacji, w której służbę w niedzielę lub święto albo w godzinach zaliczanych do pory nocnej będzie musiał pełnić, wbrew swojej woli, policjant, który jest jedynym opiekunem dziecka do 8 lat bądź policjant, który wprawdzie nie jest jedynym opiekunem dziecka, jednakże drugie z rodziców lub opiekunów jest zobowiązane świadczyć w tym samym czasie służbę lub pracę (a tym samym nie korzysta z uprawnienia polegającego na zwolnieniu z takiej służby bądź pracy).

Istotnym jest, że policjant, który nie jest jedynym opiekunem dziecka do 8 lat, chcąc skorzystać z uprawnienia do niepełnienia służby w niedzielę lub święto bądź w godzinach zaliczanych do pory nocnej, powinien wykazać, że drugie z rodziców lub opiekunów dziecka, jest wyznaczone do służby lub pracy w tym samym czasie i nie korzysta z przysługującego mu uprawnienia do zwolnienia z takiej służby bądź pracy, czyli w konsekwencji jest zobowiązane taką służbę lub pracę świadczyć. Sposób wykazania przez policjanta przedmiotowej okoliczności powinien określić właściwy przełożony, który może zobowiązać policjanta do przedstawienia stosownego zaświadczenia z zakładu pracy drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka, bądź też złożenia odpowiedniego oświadczenia, które może być następnie zweryfikowane w zakładzie pracy drugiego z rodziców lub opiekunów.

Zaznaczenia również wymaga, że omawiany przepis § 16 ust. 2 pkt cytowanego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. nie wymaga, aby oboje rodzice lub opiekunowie dziecka byli policjantami.