Polsko-niemiecka umowa ułatwi ściganie przestępców

Data publikacji: 05.12.2014

Sejm RP uchwalił ustawę o ratyfikacji umowy między Polską a Niemcami, dotyczącej współpracy Policji, Straży Granicznej i celników w zakresie m.in. zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Umowa została uroczyście podpisana 15 maja 2014 r. w Zgorzelcu (Dolnośląskie), przez ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicz i jego niemieckiego odpowiednika Thomasa de Maiziere. Prace nad nowym porozumieniem trwały prawie 2,5 roku, ponieważ - jak wyjaśniano - różnice w systemach prawnych i organizacyjnych obu krajów wymagały wielu konsultacji i uregulowań.

Umowa reguluje współpracę służb w zakresie zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców. Ustanawia też jej ramy prawne poprzez wymianę informacji dotyczących m.in. popełnionych przestępstw oraz technik i metod działania organizacji przestępczych.

Nową formą współpracy są, przewidziane w art. 10 umowy, działania w sytuacjach szczególnego niebezpieczeństwa, niosących ze sobą zagrożenie życia, zdrowia albo mienia, takich jak np. wypadek drogowy czy spowodowanie katastrofy w ruchu drogowym. W takim przypadku obowiązkiem funkcjonariuszy właściwych formacji będzie podjęcie działań w celu niezwłocznego poinformowania o tym zdarzeniu drugiej strony; dodatkowo przewidziano - w przypadku niecierpiącym zwłoki - uprawnienie do przekroczenia granicy państwowej i podjęcia niezbędnych działań.

Umowa przewiduje też możliwość powołania, na podstawie porozumień właściwych organów, grup operacyjno-śledczych. W uzasadnionych przypadkach funkcjonowanie takiej grupy wiązać się może z oddelegowaniem funkcjonariuszy do wykonywania zadań na terytorium państwa drugiej strony, jednakże funkcjonariusze tacy nie posiadają żadnych uprawnień władczych.

Porozumienie umożliwia też wymianę oficerów łącznikowych; dzięki umowie służby obu krajów mają też pełny dostęp do informacji na temat danych osób oraz pojazdów czy innych dokumentów.

Porozumienie nawiązuje również do imprez masowych, np. meczów piłkarskich. Wprowadza możliwość podporządkowania np. polskich policjantów, którzy pojadą wspomagać ochronę meczu w Niemczech, tamtejszemu funkcjonariuszowi dowodzącemu akcją lub niemieckiego oddziału polskiemu dowódcy - podczas imprezy odbywającej się w Polsce.

Dotychczas kwestię współpracy służb regulowały cztery odrębne umowy zawarte przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej (2004 r.) i Strefy Schengen (2007 r.).

Od 2007 r. w Świecku działa centrum współpracy polskich i niemieckich służb granicznych, celników i Policji. Centrum zajmuje się przede wszystkim wnioskami dotyczącymi spraw wymagających pilnych działań - np. pościgów. Tylko w 2013 r. było to prawie 4 tys. takich wniosków, a 43 zgłoszenia dotyczyły transgranicznych pościgów.
 

Źródło: PAP