Konferencja o dobru dziecka

Data publikacji: 05.12.2014

4 grudnia br. w Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie Wydział Prewencji Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, w ramach 9 tygodnia tematycznego projektu „Razem Przeciw Przemocy”, zorganizował konferencję "Dobro dziecka a działania Policji – odbieranie dziecka z rodziny".

Prelegenci, reprezentujący Komendę Główną Policji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznika Praw Dziecka, Fundacji Dzieci Niczyje, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz świata nauki, przedstawiali stanowiska w zakresie dobrych i złych stron rozwiązań związanych z umieszczaniem odebranych dzieci z rodziny w pieczy zastępczej bądź u innej osoby najbliższej dziecku.

Konferencja miała charakter otwarty i spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Oprócz środowiska policyjnego w konferencji udział wzięli przedstawiciele urzędów wojewódzkich, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, zespołów interdyscyplinarnych oraz kuratorskiej służby sądowej.