Posiedzenie Zespołu opiniodawczo-doradczego „Kobiety w służbach mundurowych”

Data publikacji: 04.12.2014

2 grudnia br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się czwarte posiedzenie zespołu opiniodawczo-doradczego „Kobiety w służbach mundurowych". Spotkanie było jednym z elementów kampanii „16 dni przeciwko przemocy" i było okazją do dyskusji o problemie przemocy w środowisku służb mundurowych.

W spotkaniu uczestniczyły: Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocnik Ministra do Spraw Równego Traktowania w Służbach Mundurowych Monika Sapieżyńska, przedstawicielki Policji, Wojska, Straży Granicznej, Służby Więziennej, BOR-u, ABW, CBA, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celnej.

Przedstawicielki poszczególnych służb omówiły podejmowane przez swoje służby działania w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym szkolenia oraz rodzaje wsparcia dedykowane ofiarom i najbliższym ofiar przemocy. Wymiana poglądów i doświadczeń pozwoliła na nawiązanie współpracy dla wzmocnienia działań w tej dziedzinie.

Na podkreślenie zasługuje szereg programów, które są realizowane przez służby mundurowe między innymi:

„Mundur nie chroni przed przemocą", którego celem jest wypracowanie zasad pomocy udzielanej ofierze lub sprawcy przemocy w rodzinie funkcjonariusza, ukształtowanie właściwej świadomości i wzmocnienie postaw przełożonych służących wsparciu i pomocy osobie, która doświadcza lub jest sprawcą przemocy w rodzinie, przedstawienie oferty pomocy psychologicznej terapeutów Pogotowia „Niebieska Linia" oraz innych placówek pomocowych. Jest to program realizowany przez Służbę Więzienną. „Policjant, który mi pomógł", konkurs organizowany od 2008 roku, z inicjatywy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytut Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia", pod patronatem Komendanta Głównego Policji. Celem konkursu jest między innymi podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym.

Kolejne posiedzenie Zespołu zaplanowano w lutym 2015 roku.
 

Źródło: www.rownetraktowanie.gov.pl