Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji

Data publikacji: 03.12.2014

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych obradował Międzyresortowy Zespół ds. Koordynacji i Monitorowania Wdrażania „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019". Posiedzeniu przewodniczyła minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska.

Członkami zespołu są osoby w randze sekretarza lub podsekretarza stanu, wiceprezesa lub zastępcy w ministerstwach lub urzędach centralnych. Zastępcą przewodniczącego zespołu jest szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik.W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 20 ministerstw między innymi: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Skarbu Państwa oraz urzędów centralnych między innymi Urząd Zamówień Publicznych.

Celem rządowego programu jest ograniczenie poziomu korupcji w Polsce poprzez wzmocnienie działań prewencyjno-edukacyjnych wśród społeczeństwa i administracji publicznej, a także zwiększenie efektywności zwalczania korupcji. Dokument został przygotowany z uwzględnieniem doświadczeń zdobytych podczas realizacji w latach 2002-2009 rządowej Strategii Antykorupcyjnej oraz wniosków odnoszących się do przyczyn i skutków korupcji w Polsce.

Program formułuje 19 zadań oraz ponad 60 działań do realizacji w ramach administracji rządowej. Osiągnięcie jego celów oceniane będzie na podstawie wartości wskaźnika Indeksu Percepcji Korupcji (CPI), wyników badań opinii publicznej oraz statystyki dotyczącej przestępczości korupcyjnej. Indeks, który od 1995 roku przygotowuje Transparency International (TI) jest czołowym wyznacznikiem percepcji korupcji w sektorze publicznym.

„Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019" został ustanowiony uchwałą Nr 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 - 2019, opublikowaną w Monitorze Polskim z 2014 r. poz. 299. Wszedł w życie 29 kwietnia 2014 roku. Program stanowi główny element koordynujący krajową politykę antykorupcyjną.

Zobacz także:

Źródło: msw.gov.pl

Pliki do pobrania