Policja i sądy wdrażają e-nakazy

Data publikacji: 28.11.2014

28 listopada br. w Krakowie podpisano porozumienie o współpracy w zakresie elektronicznego doręczania nakazów doprowadzeń oraz wprowadzenia systemu usprawniającego przebieg służby konwojowej.

Porozumienie zostało zawarte między Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji a Prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie.

Porozumienie określa zasady i tryb współpracy stron przy realizacji elektronicznego doręczania nakazów doprowadzeń i transportowania osób pozbawionych wolności, konwojowanych z jednostek penitencjarnych, schronisk dla nieletnich czy zakładów poprawczych.

Elektroniczna Książka Służby Konwojowej „EKSK” to autorski  produkt  Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, przeznaczony  do rejestrowania nakazów doprowadzeń osób konwojowanych oraz dokumentowania przebiegu służby konwojowej. 

Wprowadzenie EKSK w garnizonie małopolskim służyć będzie usprawnieniu pracy oraz zwiększeniu efektywności sił i środków komórek organizacyjnych wydziału konwojowego poprzez:

 • sprawniejsze rejestrowanie nakazów doprowadzeń, bez konieczności wykonywania czasochłonnej dokumentacji,
 • generowanie danych do różnych analiz dotyczących realizacji zadań konwojowych,
 • usprawnienie pracy dyżurnych wydziału,
 • uproszczona rejestracja nakazu w Elektronicznej Książce Służby Konwojowej,
 • zmniejszenie kosztów związanych z obsługą  i archiwizacją tradycyjnych nakazów,
 • eliminacja błędów przy wprowadzaniu danych,
 • przyspieszenie procedury obiegu korespondencji.

Wdrożenie programu e-nakazów stanowić będzie wymierne korzyści również dla sądu:

 • zmniejszenie obciążenia pracowników poszczególnych wydziałów sądu,
 • redukcję kosztów związanych z obsługą korespondencji,
 • eliminację kosztów doręczania przesyłek,
 • eliminację błędów ludzkich,
 • przyspieszenie procedury obiegu korespondencji.

Eksploatacja systemu odbywać się będzie w oparciu o istniejącą już infrastrukturę i urządzenia teleinformatyczne, tak więc nie będzie generowała  dodatkowych kosztów po stronie Policji.

Oszczędności zauważalne będą natomiast po stronie sądu – dla porównania w Wydziale Konwojowym KWP w Katowicach  dokonano obliczeń kosztów związanych z obsługą i obiegiem korespondencji i obliczono, że  30 tys. przesyłek (wysłanych nakazów doprowadzeń)   to koszt dla sądu ok. 130 tys. zł (rocznie).

Wartości te są porównywalne dla tut. Wydziału Konwojowego, można więc stwierdzić, iż przesyłanie nakazów w formie elektronicznej przyczyni się w znacznym stopniu do zredukowania kosztów związanych z obsługą i obiegiem korespondencji.

Projekt obejmuje aktualnie Sąd Okręgowy w Krakowie oraz 10 sądów rejonowych okręgu krakowskiego. W dalszej perspektywie przewidziane są również okręgi tarnowski i nowosądecki.
 

Źródło: KWP w Krakowie