POLECAMY: Komunikacja wewnętrzna w służbach mundurowych

Data publikacji: 21.11.2014

Publikacja jest owocem konferencji ”Komunikacja wewnętrzna w służbach mundurowych”, która odbyła się 21 listopada 2013 r. w Poznaniu.

Komunikacja wewnętrzna w służbach mundurowych, M. Hermanowski, K. Oblińska (red.), Poznań-Warszawa 2014, ss.198


Polskie służby mundurowe i zarządzający nimi są świadomi tego, że również zhierarchizowane struktury, jakimi są poszczególne formacje, powinny budować skuteczny system komunikacji wewnętrznej, który usprawni działanie organizacji. Zaprezentowane w publikacji formacje mundurowe są na różnych etapach wprowadzania standardów komunikacji wewnętrznej, wykorzystują też różne narzędzia komunikacyjne, które można dostosowywać do specyfiki ich formacji. Monografia ma na celu ukazanie wykorzystywanych narzędzi i pomysłów w komunikacji wewnętrznej.

Na przygotowanie artykułów do publikacji udało się namówić zarówno teoretyków zajmujących się komunikacją wewnętrzną, jak i praktyków. Co niezwykle ważne, wśród autorów są przedstawicielki i przedstawiciele większości działających w Polsce służb mundurowych: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej i Wojska Polskiego. Część tekstów to rozbudowane wersje referatów, jakie wygłoszono podczas ogólnopolskiej konferencji Komunikacja wewnętrzna w służbach mundurowych, która odbyła się w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu 21 listopada 2013 roku, pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych, zorganizowana przez uczelnię, Gabinet Komendanta Głównego Policji oraz Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu. Pozostałe teksty zostały przygotowane specjalnie na potrzeby tej monografii.

 

***

Ta monografia ma służyć praktykom komunikacji wewnętrznej w służbach mundurowych, może być również podstawą do dalszych badań w tym obszarze wiedzy. 
Ze wstępu prof. dr. hab. Michała Iwaszkiewicza, Rektora Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych

Komunikacja wewnętrzna jest ważnym narzędziem budowania kultury organizacyjnej, identyfikowania się z formacją i kształtowania właściwych postaw pracowników. Sprawnie funkcjonująca komunikacja buduje współodpowiedzialność pracowników za to, co dzieje się w organizacji oraz jak mówi się o niej na zewnątrz.
Ze wstępu gen. insp. dr. Marka Działoszyńskiego Komendanta Głównego Policji

Publikacja jest obowiązkową lekturą dla dowódców wszystkich szczebli różnych służb, bowiem wiedza z niej wyniesiona może być zastosowana w wielu aspektach codziennej komunikacji w służbach mundurowych.
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Jerzego Babiaka

Redaktorzy monografii, Marcin Hermanowski i Kornela Oblińska, dotarli do przedstawicieli większości służb mundurowych w Polsce, którzy scharakteryzowali komunikację wewnętrzną w reprezentowanych przez siebie organizacjach. Czytelnik otrzymuje zatem kompleksową informację, związaną z funkcjonowaniem komunikacji wewnętrznej w polskich służbach mundurowych, posiadajacą nie tylko walor teoretyczny, ale i praktyczny. 
Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Banaszaka