RPO o braku możliwości złożenia zażalenia na użycie śpb

Data publikacji: 17.11.2014

Obywatel powinien móc zażalić się na zastosowanie środka przymusu bezpośredniego i broni palnej przez wszystkie uprawnione do tego organy. Rzecznik Praw Obywatelskich występuje w tej sprawie do szefowej MSW Teresy Piotrowskiej.

W ocenie Rzecznika przepisy regulujące użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej w zakresie, w jakim nie przewidują możliwości zażalenia na zastosowanie środka przymusu bezpośredniego i broni palnej, powodują wątpliwości natury konstytucyjnej.

Regulacja przepisów w zakresie użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej w jednym akcie rangi ustawy jest konsekwencją orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Pomimo kompleksowej regulacji omawianej materii w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego, ustawodawca nie uwzględnił w niej przepisów stanowiących podstawę do złożenia zażalenia przez osobę, wobec której uprawniony podmiot użył środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Ustawodawca tylko w niektórych ustawach szczegółowych (m.in. ustawa o Służbie Celnej, ustawa o transporcie kolejowym, ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, ustawa o strażach gminnych, ustawa o lasach) zawarł instytucję zaskarżenia na zastosowanie środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się więc do szefowej MSW o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

Źródło: RPO