O założeniach Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP

Data publikacji: 06.11.2014

5 listopada br., po uroczystości zatwierdzenia przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej po praz pierwszy przedstawił główne założenia nowo opublikowanego dokumentu kierowniczej kadrze komendy głównej oraz komend wojewódzkich Policji. Spotkanie odbyło się w ramach szkolenia obronnego oficerów Policji.

Minister Koziej mówił zarówno o pracach nad dokumentem, wpływie sytuacji międzynarodowej na kształt strategii, jak i zawartych w niej konkretnych kierunkach działań wzmacniających system bezpieczeństwa państwa.

Do ujętych w strategii zadań odnoszących się do działalności służb porządku publicznego, w tym Policji, należy m.in. wzmocnienie koordynacji funkcjonowania podsystemu ochronnego i dalsza modernizacja służb, usprawnienie wymiany informacji między wszystkimi służbami i instytucjami zaangażowanymi w zwalczanie i przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej, a także kontynuacja wysiłków związanych z przeciwdziałaniem przestępczości gospodarczej i narkotykowej oraz handlowi ludźmi.

Istotnym zadaniem jest także zintegrowanie systemów łączności służb, w tym budowa ogólnokrajowego cyfrowego systemu łączności radiowej, ale też podnoszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i usprawnienie zabezpieczenia imprez masowych.

Źródło: bbn.gov.pl

Pliki do pobrania