Zmienią się przepisy dotyczące policyjnych legitymacji

Data publikacji: 05.11.2014

Na stronie internetowej BIP MSW opublikowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów.

Jak wskazano w uzasadnieniu, zmiana podyktowana jest przede wszystkim utratą ważności aktualnie obowiązujących legitymacji służbowych policjantów z dniem 31 grudnia 2014 r.

W stosunku do poprzednio obowiązującego wzoru zmodyfikowane zostały zabezpieczenia przed fałszerstwem legitymacji, które podnoszą jej poziom bezpieczeństwa oraz są łatwiej rozpoznawalne i weryfikowalne. Jednocześnie określono czteroletni termin ważności nowych legitymacji służbowych (do dnia 31 grudnia 2018 r.). Zachowano formę legitymacji służbowej jako karty identyfikacyjnej wykonanej wielowarstwowo z poliwęglanu, spersonalizowanej przy użyciu wielkich liter.

Ponadto, w projekcie rozporządzenia:

1) w § 3 w ust. 1 w pkt 1 rozszerzono katalog policjantów, którym legitymację służbową wydaje oraz wymienia Komendant Główny Policji, o funkcjonariuszy Policji powołanych na stanowiska: komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanta szkoły policyjnej, dyrektora instytutu badawczego;

2) w § 4 w ust. 1 w pkt 1 zastąpiono dotychczas funkcjonujące na legitymacji nazwy - województw lub jednostek organizacyjnych, których komendant/dyrektor wydaje policjantowi legitymację służbową -wskazaniem nazwy jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę, z tym że w przypadku legitymacji policjantów pełniących służbę w:

a) komisariacie Policji - umieszcza się nazwę komendy powiatowej Policji, komendy miejskiej Policji lub komendy rejonowej Policji, na obszarze działania której znajduje się komisariat Policji,

b) komisariacie specjalistycznym Policji - umieszcza się nazwę komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze działania której znajduje się komisariat specjalistyczny Policji,

c) ośrodku szkolenia Policji - umieszcza się nazwę komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze działania której znajduje się ośrodek szkolenia Policji.

Regulacja ta, podyktowana praktyką służbową umożliwi obywatelowi, wobec którego podejmowana jest interwencją precyzyjniejszą identyfikację jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę. Równocześnie odstąpienie od wskazywania nazwy komisariatu Policji, komisariatu specjalistycznego Policji i ośrodka szkolenia Policji (łącznie 610 jednostek organizacyjnych Policji) pozwoli na obniżenie o ponad połowę kosztów związanych z wymianą legitymacji służbowych przy zmianie jednostki organizacyjnej Policji, w której funkcjonariusz pełni służbę, gdyż komisariaty Policji cechują się wysokim wskaźnikiem fluktuacji;

3) w § 4 w ust. 1 w pkt 6 wprowadzono nazwę organu, który wydał legitymację służbową, umieszczoną na rewersie legitymacji służbowej policjanta;

4) w § 5 w ust. 1 w pkt 1 wzorem innych służb mundurowych rozszerzono katalog przypadków, w których legitymacja służbowa podlega zwrotowi, o urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop ojcowski, urlop rodzicielski. Wprowadzenie tych regulacji jest wynikiem zwiększenia zakresu uprawnień funkcjonariusza związanych rodzicielstwem i jest dostosowaniem do zmian, jakie pojawiły się w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Równocześnie doprecyzowano, że udzielenie urlopu bezpłatnego w wymiarze powyżej 30 dni kalendarzowych obliguje policjanta do zwrotu legitymacji służbowej. Dotychczasowe brzmienie tego przepisu nakładało na policjanta obowiązek zwrotu legitymacji służbowej niezależnie od wymiaru urlopu bezpłatnego, a więc także w przypadku jednodniowej absencji, co mogło czynić istniejący przepis martwym.

Ponadto w § 5 w ust. 1 w pkt 4 wskazano, iż legitymacja służbowa podlega zwrotowi w przypadku upływu terminu jej ważności.

Zobacz projekt.