Data publikacji: 17.10.2014

Wczoraj w Komendzie Głównej Policji podpisano porozumienie wykonawcze między Komendantem Głównym Policji a Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Włoskiej. Na jego podstawie zostaną utworzone punkty kontaktowe do wymiany informacji w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Dokument sygnował gen. insp. dr Marek Działoszyński, Komendant Główny Policji i Prefekt Alessandro Pansa, szef Włoskiej Policji Państwowej. W uroczystości wziął również udział Ambasador Republiki Włoskiej, Alessandro De Pedys.

Podpisanie porozumienia to kolejny krok w rozwoju polsko-włoskiej współpracy policyjnej. Strony zobowiązały się m.in. do wskazania punktów kontaktowych, dzięki którym będą realizowane postanowienia umowy. Zostały one wyznaczone w Centralnym Biurze Śledczym Policji, a po stronie włoskiej – w Biurze do Spraw Współpracy Międzynarodowej Policji Centralnej Dyrekcji Policji Kryminalnej. Do głównych zadań punktów kontaktowych będzie należało zapobieganie działaniom organizacji przestępczych, ich likwidacja, a także wymiana informacji o nich.

Porozumienie zostało podpisane na czas nieoznaczony i wejdzie w życie za 15 dni.

Warto wspomnieć, że dzisiejsza uroczystość jest kolejnym etapem w rozwoju polsko-włoskiej współpracy policyjnej. Dotychczas była ona również prowadzona w aspekcie szkoleniowym i obejmowała takie elementy, jak doskonalenie technik alpinistycznych dla grup antyterrorystycznych oraz technik narciarstwa dla policjantów pełniących służbę na stokach narciarskich.