Współpraca stołecznej Policji i Straży Miejskiej

Data publikacji: 14.10.2014

O wspólnych patrolach, szkoleniach, zabezpieczeniach imprez masowych i wspólnym udziale policjantów i strażników miejskich w akcjach i działaniach prewencyjnych pisze nadkom. Anna Kędzierzawska w artykule, który ukazał się w ostatnim numerze Stołecznego Magazynu Policyjnego. Zachęcamy do lektury!

Podstawa prawna współdziałania

Zasady współdziałania Policji i Straży Miejskiej określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy oraz Rozporządzenie MSWiA z 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich). Z kolei zasady współpracy obu służb w garnizonie stołecznym precyzuje Porozumienie Komendanta Stołecznego Policji i Prezydenta m.st. Warszawy z 2 listopada 2006 r. o współpracy Policji i Straży Miejskiej.

Zakres współpracy

Współpraca obu instytucji polega głównie na:

  • stałej wymianie informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego;
  • zorganizowaniu systemu łączności Policji i straży, uwzględniającego lokalne potrzeby i możliwości oraz zapewniającego utrzymanie stałej łączności między jednostkami Policjii straży;
  • koordynowaniu rozmieszczenia służb policyjnych i straży, z uwzględnieniem zagrożeń występujących na danym terenie;
  • wspólnym prowadzeniu działań porządkowych w celu zapewnienia spokoju i porządku w miejscach zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych, a także w innych miejscach publicznych;
  • organizowaniu wspólnych szkoleń oraz ćwiczeń policjantów i strażników;
  • wymianie informacji w zakresie obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.

Aby usprawnić współdziałanie, do bieżących kontaktów wyznaczeni zostali funkcjonariusze obu formacji, którzy konsultują realizowane działania. Przedsięwzięcia podejmowane przez służby, omawiane są także podczas odpraw służbowych. Cyklicznie odbywają się też spotkania komendantów, podczas których dokonywana jest ocena zagrożenia bezpieczeństwa na obszarze działania i określane są wspólne zadania.

W przypadku powszechnego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, katastrofy lub klęski żywiołowej wójt, burmistrz (prezydent miasta), na wniosek wojewody, może na czas określony zarządzić użycie straży do wspólnych działań z Policją. W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, katastrofy lub klęski żywiołowej na obszarze województwa lub gminy, z wnioskiem  takim występuje właściwy terytorialnie komendant Policji. W takich sytuacjach straże podlegają dowództwu właściwego terytorialnie komendanta Policji.

Wspólne patrole

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku obie jednostki dyslokują swoich funkcjonariuszy do pełnienia wspólnych patroli. W 2013 r. zwiększono ich liczbę do 7.846. W ramach służby prewencyjnej oraz przy zabezpieczeniu imprez i zgromadzeń publicznych wystawiono 4.398 patroli, natomiast do służby w rejonach szkół skierowano w ciągu 12 miesięcy ubiegłego roku 3.448 patroli szkolnych (dane Straży Miejskiej m.st. Warszawy). Wśród interwencji podejmowanych każdego dnia przez patrole mieszane są zarówno te własne, jak i zlecone np. po telefonie ze szkoły, od radiooperatora czy ze Stołecznego Stanowiska Kierowania KSP.

Jak wynika z corocznych analiz, wspólne patrole Policji i Straży Miejskiej przynoszą wymierne efekty. Podkreśla się, że bezpośrednio wpływają one na ogólną liczbę patroli na terenie gminy lub miasta, co przekłada się na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i utrzymanie porządku publicznego. Są one widoczne i reagują na wszelkie przejawy naruszenia prawa. Najczęściej funkcjonariusze ujmują osoby: podejrzewane o posiadanie narkotyków, naruszające przepisy dot. akcyzy, dokonujące uszkodzeń mienia, nietrzeźwych kierowców, sprawców kradzieży, osoby poszukiwane; podejrzewanych o znieważenie, naruszenia nietykalności czy czynną napaść na funkcjonariusza, sprawców bójek, pobić i fałszowania dokumentów. Sprawców przestępstw ujętych na gorącym uczynku strażnicy (w celu wykonania dalszych czynności procesowych) niezwłocznie przekazują Policji.

Strażnicy miejscy wspierają w służbie także policjantów Komisariatu Rzecznego Policji. Funkcjonariusze przeszkoleni z zakresu  ratownictwa wodnego, posiadający uprawnienia nurkowe i motorowodne, razem patrolują nurt Wisły (wykorzystując policyjną motorówkę, a w okresie zimowym – poduszkowiec). Podejmują wszelkie interwencje w rejonie rzeki. Oprócz ujęć osób naruszających prawo, policjanci wraz ze strażnikami miejskimi już nieraz uratowali komuś życie. Ich szybkie i zdecydowane 4 interwencje wielokrotnie ocaliły tonących z nurtu rzeki.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej wspólnie z policjantami warszawskiego metra oraz komisariatu kolejowego wykonują cykliczne patrole prewencyjne na obszarach węzła kolejowego oraz na stacjach i w składach pociągów kolei podziemnej.

Wspólne szkolenia

Współpraca obu formacji w zakresie szkoleń jest niezbędna i w głównej mierze dotyczy zagadnień związanych z zasadami użycia środków przymusu bezpośredniego, wybranych zagadnień prewencji i ruchu drogowego, sporządzania odpowiedniej dokumentacji oraz podstawowych wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania konwojów i ochrony obiektów.

Podczas zajęć szkoleniowych ze strażnikami przekazywana jest także wiedza z zakresu: zasad postępowania w sprawach o wykroczenia, postępowania w sprawach nieletnich, problematyki przemocy w rodzinie, zabezpieczania imprez masowych, zasad legitymowania i przeprowadzania interwencji, zasad zabezpieczania miejsca zdarzenia, dokonywania kontroli osobistej i przeglądania zawartości podręcznych bagaży podróżujących, udzielania pomocy przedmedycznej i profilaktyki narkotykowej.

Wspólne działania o charakterze prewencyjnym

Od lat policjanci i strażnicy wspólnie prowadzą działania profilaktyczno-edukacyjne, mające bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa w danym rejonie. Na uwagę zasługują takie działania jak: „Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczne Wakacje”, „Lato w mieście”, „Bezpieczeństwo nad wodą”, „Bezpieczna droga do szkoły”, akcja „Znicz”, „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, akcja „Prędkość” czy kolejne odsłony kampanii „Nie toleruj. Powiadom”, prowadzonej przez Komendę Stołeczną Policji wraz z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie oraz Strażą Miejską m.st. Warszawy. W ten sposób organizatorzy zachęcają pasażerów komunikacji miejskiej do powiadamiania odpowiednich służb o aktach wandalizmu w środkach transportu publicznego.

Strażnicy miejscy i policjanci angażują się również w wiele innych działań, wpisujących się w okazjonalne uroczystości społeczności lokalnych, święta narodowe i religijne.

Wspólna sprawa

Zarówno stołeczna Policja, jak i Straż Miejska/Gminna, dbają o bezpieczeństwo mieszkańców na poziomie lokalnym. Wspólne patrole, razem podejmowane interwencje, wspólnie realizowane programy profilaktyczne są odpowiedzią na społeczne oczekiwania. Ich efektywna służba, zaangażowanie oraz dobra współpraca przyczyniają się w wielu gminach do znacznej poprawy bezpieczeństwa oraz wzrostu jego poczucia wśród obywateli.

nadkom. Anna Kędzierzawska, KSP

Zdjęcie: Dominik Mikołajczyk