Lepsza ochrona świadków i pokrzywdzonych

Data publikacji: 14.10.2014

Ochrona na czas czynności procesowej, ochrona osobista, a nawet pomoc w zmianie miejsca pobytu - takie uprawnienia będą mieli świadkowie i pokrzywdzeni, których życie lub zdrowie będzie zagrożone w wyniku toczącego się postępowania karnego.

Dotychczas polskie prawo w szczególny sposób chroniło jedynie świadków koronnych. Brakowało natomiast środków prawnych do ochrony uczciwych obywateli, którzy stali się świadkami przestępstwa, bądź pokrzywdzonymi. Sytuację tę ma zmienić ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, której drugie i trzecie czytanie odbyły się na 77 posiedzeniu Sejmu.

Ochrona na czas czynności procesowej polegać będzie na obecności funkcjonariuszy Policji w pobliżu osoby chronionej w trakcie czynności procesowej, a także w drodze do miejsca przeprowadzenia tej czynności lub drodze powrotnej. W przypadku wysokiego stopnia zagrożenia dla życia lub zdrowia osoby chronionej, udzielona jej może zostać ochrona osobista, polegająca na stałej lub czasowej obecności funkcjonariuszy Policji, czasowej obserwacji otoczenia, w którym przebywa, wskazaniu bezpiecznego miejsca przebywania i przemieszczania się, oraz określeniu zakresu, warunków i sposobu kontaktowania się z innymi osobami.

Gdy powyższe środki okażą się niewystarczające oraz gdy zajdzie konieczność długotrwałej ochrony, osobie chronionej może zostać udzielona pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu. W szczególności chodzi tu o udostępnienie tymczasowego lokalu mieszkalnego, pomocy w wynajęciu mieszkania, jak również w przeprowadzce, zagospodarowaniu lub załatwieniu ważnych spraw życiowych związanych ze zmianą miejsca pobytu. Co więcej, jeżeli pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu, została udzielona osobie nieposiadającej źródeł utrzymania, to będzie można udzielić jej wsparcia finansowego przeznaczonego na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych: całkowite, lub częściowe pokrycie kosztów wynajmu mieszkania, lub pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, w przypadku gdy nie podlega ona obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wysokość takiej pomocy finansowej nie będzie mogła przekroczyć 3500 zł.

Środków ochrony i pomocy udzielać będzie właściwy komendant Policji.

Źródło: www.sejm.gov.pl, lex.online.wolterskluwer.pl.