Nowoczesne technologie w Krakowie i w Warszawie

Data publikacji: 03.10.2014

Monitoring podstawowych funkcji życiowych osób umieszczonych w policyjnych izbach zatrzymań – to projekt realizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, do którego przystąpiła Komenda Stołeczna Policji. Ma on zapewnić osadzonym lepszą ochronę zdrowia i zdalnie informować o zagrożeniu życia.

Celem projektu jest opracowanie spójnego systemu informatycznego wraz z urządzeniami badającymi funkcje życiowe osób przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych (PdOZ). W założeniach system ma na bieżąco monitorować m.in. tętno i ciśnienie krwi osoby zatrzymanej, a na podstawie zebranych danych zaalarmować w przypadku wystąpienia sytuacji odbiegającej od normy, w szczególności w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

Osoby zatrzymane są często pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, czego następstwem mogą być powikłania krążeniowo-oddechowe prowadzące nawet do śmierci. System ma wykluczyć takie sytuacje i zdalnie powiadamiać osoby nadzorujące o zagrożeniu życia. Pomogą w tym zaprojektowane urządzenia monitorujące stan zdrowia osadzonych. Mają być one bezpieczne, jednorazowe i odporne na zniszczenie z uwagi na możliwość agresywnego zachowania osób zatrzymanych w stosunku do siebie i otoczenia.

- Stołeczna Policja chętnie włącza się w ten projekt i to z kilku powodów. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona życia ludzkiego jest sprawą kluczową. Jesteśmy również otwarci na nowe rozwiązania i nowoczesne technologie. To, że system będzie projektowany przez policyjnych specjalistów ma szansę na jego idealne dopasowanie do naszych potrzeb i warunków – mówi Komendant Stołeczny Policji insp. Michał Domaradzki.

W pracach projektowych z ramienia Komendy Stołecznej Policji weźmie udział Wydział Teleinformatyki oraz Wydział Konwojowy. Monitoring będzie działał w oparciu o system serwerowy, stwarzający możliwość jednoczesnego zbierania danych z kilku lokalizacji.

– Nasze włączenie się do projektu to efekt dobrej współpracy i zaproszenia ze strony KWP w Krakowie – podkreśla Zastępca Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Małgorzata Łyszko-Domagalska. Jeżeli system się sprawdzi, będzie mógł być szeroko zastosowany, nie tylko w policyjnych izbach zatrzymań.

Projekt zgłoszony przez resort Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które realizuje tematy badawcze w największym stopniu rokujące rzeczywiste zwiększenie bezpieczeństwa narodowego. Czas realizacji projektu, obejmującego opracowanie kompleksowej koncepcji wdrożenia systemu monitorowania podstawowych procesów życiowych osób umieszczonych w policyjnych izbach zatrzymań, obejmuje 36 miesięcy. W tym czasie niezbędne będzie m.in. opracowanie zdalnego systemu transmisji danych oraz powiadamiania o stanie zagrożenia życia, testów wdrożeniowych systemu, pełnej dokumentacji technicznej, a także kalkulacji kosztów eksploatacji.

W założeniach zdalny system monitorowania zdrowia osadzonych zmniejszy ryzyko wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych w PdOZ, a jednocześnie usprawni działania służb dyżurnych.