RPO o warunkach bezpieczeństwa i higieny pracy funkcjonariuszy

Data publikacji: 29.09.2014

Rzecznik Praw Obywatelskich kwestionuje zgodność z Konstytucją przepisów m.in. ustawy o Policji, które nie gwarantują prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. RPO zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o Policji z Konstytucją.

Zdaniem Rzecznika prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest prawem konstytucyjnym. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy powinny być określone w ustawie.

Tymczasem żadna z zakwestionowanych przez RPO pragmatyk służbowych nie określa prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Nie precyzuje tym samym obowiązków pracodawcy ani sposobu realizacji tego prawa. Ustawy o Policji oraz o Straży Granicznej upoważniają jedynie komendantów głównych tych służb do określenia w drodze zarządzeń szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby. Ustawa o Biurze Ochrony Rządu w ogóle pomija zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Pragmatyki służbowe funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Celnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego w swojej treści nie realizują obowiązku ustawowej regulacji konstytucyjnego prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Zobacz treść wystąpienia.