Projekt rozporządzenia w sprawie PDOZ i izb dziecka

Data publikacji: 24.09.2014

Na stronach internetowych MSW opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb.

Jak wskazano w uzasadnieniu, konieczność zmiany dotychczas obowiązującego rozporządzenia wynika m.in. ze zmiany przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Najważniejsze zmiany:

  • Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami zatrzymanego nieletniego należy natychmiast zwolnić i przekazać rodzicom lub opiekunom, jeżeli w ciągu 72 godzin od chwili zatrzymania nie ogłoszono nieletniemu postanowienia o umieszczeniu w schronisku dla nieletnich lub tymczasowym umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, rodzinie zastępczej zawodowej albo w zakładzie leczniczym lub domu pomocy społecznej. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw, termin ten został zredukowany do 48 godzin od chwili zawiadomienia właściwego sądu rodzinnego o zatrzymaniu nieletniego. Należało więc dostosować przepisy rozporządzenia do nowych rozwiązań wynikających z nowelizacji ustawy.
  • Zmiany wymagają też przepisy rozporządzenia w zakresie, w jakim umożliwiają umieszczenie nieletnich przebywających w policyjnych izbach dziecka w pokojach izolacyjnych. Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, pokój izolacyjny należy do katalogu środków przymusu bezpośredniego. Dlatego w § 33 w ust. 2 rozporządzenia uchylono pkt 7, a także § 10 w załączniku nr 12 do rozporządzenia. Jednocześnie dokonano odpowiedniej korekty w § 37, § 39 i § 40 rozporządzenia.
  • Zgodnie z projektowanym nowym brzmieniem § 6 w załączniku nr 12 wprowadzono możliwość umieszczenia nieletniego będącego wstanie wskazującym na spożycie alkoholu oddzielnie od nieletnich, którzy nie znajdują się w takim stanie, zaś nieletniego będącego pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, albo środków zastępczych - oddzielnie od nieletnich, którzy nie znajdują się pod wpływem takich środków lub substancji. Projekt uwzględnia też możliwość nieumieszczania nieletniego stwarzającego swoim zachowaniem zagrożenie dla zdrowia lub życia własnego lub innej osoby w sypialni, w której przebywają inni nieletni. Decyzję o rozmieszczeniu nieletnich w izbie będzie podejmował kierownik izby lub osoba przez niego upoważniona.
  • Zakładając, że izolatka sanitarna przeznaczona dla nieletnich chorych zakaźnie nie jest pomieszczeniem obligatoryjnie wchodzącym w skład izby, w treści projektowanego § 6 w załączniku nr 12 wprowadzono możliwość umieszczenia nieletniego wykazującego objawy choroby zakaźnej również w sypialni dla nieletnich, w której nie przebywają inni nieletni.
  • W projekcie uwzględniono sygnalizowaną przez KWP/KSP kwestię możliwości odstąpienia od konieczności archiwizacji i niszczenia zapisanego obrazu w sytuacji, gdy nie jest on wykorzystywany do prowadzonych postępowań, zaś niszczenie zapisanego obrazu następuje poprzez jego automatyczne nadpisanie. Na tej podstawie archiwizacja takiego zapisu następowałaby zasadniczo jedynie poprzez automatyczne przechowywanie obrazu, a następnie automatyczne kasowanie zapisanego obrazu, bez faktycznej ingerencji osoby do tego wyznaczonej, co w dobie dzisiejszego postępu technicznego poddaje w wątpliwość konieczność każdorazowej protokolarnej archiwizacji i niszczenia zapisanego obrazu, w przypadku, gdy zapis ten nie został zabezpieczony, jako dowód w sprawie, w ramach toczącego się postępowania. Projektowana zmiana ma usprawnić działanie policjantów pełniących służbę w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokojach przejściowych, tymczasowych pomieszczeniach przejściowych oraz policyjnych izbach dziecka, przy jednoczesnym zachowaniu gwarancji bezpieczeństwa osób umieszczonych w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach.

Czytaj projekt