Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2013 roku

Data publikacji: 23.09.2014

W 2013 roku stwierdzono w Polsce o 5 proc. przestępstw mniej niż w 2012 roku. Jak wynika z ostatnich badań społecznych Polacy dobrze oceniają pracę Policji. Wzrasta również poczucie bezpieczeństwa. W ubiegłym roku Policja ujawniła o ponad 141 tys. przestępstw gospodarczych więcej niż w 2012 – to najważniejsze wnioski płynące z najnowszego Raportu o stanie bezpieczeństwa.

Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2013 roku jest podsumowaniem wyników pracy służb i instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa w kraju. Zawiera zarówno zestawienia statystyczne, jak i informacje dotyczące podejmowanych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz wskazuje obszary, które wymagają wzmocnienia. Raport przygotowywany jest corocznie na podstawie informacji służb podległych MSW, rozszerzonych o dane pochodzące z innych instytucji, których zadania obejmują zwalczanie przestępstw i zapewnianie bezpieczeństwa, a także wymiaru sprawiedliwości.

Coraz mniej przestępstw

Rok 2013 był kolejnym, w którym zmalało zagrożenie przestępczością. Ogółem stwierdzono w Polsce 1 063 703 przestępstwa czyli o 5 proc. mniej, niż w roku 2012. W ubiegłym roku odnotowano także mniej bójek i pobić (o 23 proc.), kradzieży (o 19,4 proc.), rozbojów (o 17 proc.) oraz zabójstw (o 1,4 proc.) niż w roku 2012. Wskaźnik wykrywalności wyniósł 67,1 proc. Jak wynika z raportu, w latach 2003 i 2004 rejestrowano w Polsce po niemal 1,5 mln przestępstw rocznie. Oznacza to, że liczba przestępstw stwierdzonych w roku 2013 jest niższa od odnotowanej dekadę wcześniej o blisko jedną trzecią (o 27,5 proc.).

Skuteczna współpraca między instytucjami zwalczającymi najgroźniejszą przestępczość

W roku 2013 Policja stwierdziła niemal 160 000 przestępstw gospodarczych (co daje wzrost o 12,8 proc. w porównaniu z rokiem 2012). Ponieważ przestępstwa ekonomiczne zazwyczaj stanowią ciemną liczbę do momentu ich ujawnienia, wzrost liczby ujawnionych przestępstw gospodarczych oznacza poprawę skuteczności Policji.

W 2013 roku podjęto również działania mające na celu poprawę współdziałania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sferze obrotu gospodarczego. Efektem tych działań było zawarcie 30 stycznia 2014 r. porozumienia pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Finansów i Prokuratorem Generalnym. Porozumienie dotyczyło m.in. organizacji wspólnych specjalistycznych szkoleń z zakresu walki z tego rodzaju przestępczością, skuteczniejszego zarządzania zabezpieczonym mieniem oraz pracą nad zmianami legislacyjnymi.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach

W roku 2013, w porównaniu z rokiem 2012:

  • spadła liczba wypadków drogowych o 1199 (spadek o 3,2 proc.),
  • spadła liczba ofiar śmiertelnych o 214 (spadek o 6 proc.),
  • spadła liczba rannych o 1733 (spadek o 3,8 proc.).

Łącznie, w roku 2013 doszło w Polsce do 35 847 wypadków drogowych, w których zginęło 3357 osób, a 44 059 osób zostało rannych.

Imprezy masowe

W 2013 roku policjanci zabezpieczyli łącznie 6906 imprez masowych, czyli o 3 proc. mniej niż w roku 2012. Wśród nich 306 zostało zakwalifikowanych jako imprezy podwyższonego ryzyka. Do zabezpieczenia imprez masowych skierowano łącznie 348 360 policjantów, czyli o 24 proc. mniej niż w roku 2012, w którym to w Polsce odbywało się EURO 2012. W ubiegłym roku wzrosła natomiast liczba policjantów zabezpieczających przejazdy kibiców piłkarskich.

Przeciwdziałanie rasizmowi i zachowaniom ekstremistycznym

W roku 2013 wzrosła liczba postępowań prowadzonych przez Policję (przestępstwa związane ze zjawiskiem ekstremizmu) i prokuraturę (przestępstwa na tle rasowym).

  • O 87,5 proc. (z 24 w 2012 roku do 45 w roku 2013) z art. 119 k.k. (stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu bezwyznaniowości ofiary),
  • O 30 proc. (ze 117 do 390) z art. 256 k.k. (propagowanie faszyzmu i totalitaryzmu, rasizm i nietolerancja),
  • Dwukrotnie (z 98 do 196) z art. 257 k.k. (publiczne znieważanie grup ludności o różnych światopoglądach, przynależności narodowej i rasowej).

Według danych Prokuratury Generalnej liczba prowadzonych postępowań dotyczących przestępstw na tle rasowym na przestrzeni ostatnich lat systematycznie wzrasta. W 2013 roku prowadzono 835  postępowań. Oznacza to wzrost o 362 postępowania w porównaniu z rokiem 2012. Najwięcej postępowań prowadzono w Warszawie (202 sprawy) i Białymstoku (172 sprawy).

Ochrona najsłabszych

Jak wynika z raportu w 2013 r. stwierdzono 17 519 przestępstw znęcania się nad osobą najbliższą. Policjanci wypełnili 61 047 formularzy Niebieska Karta, co oznacza wzrost w porównaniu z rokiem 2012 o 9755. W roku 2013 liczba osób dopuszczających się przemocy w rodzinie wyniosła 61 450 (o 19,3% więcej niż w roku 2012, kiedy to było ich 51 531).

W ubiegłym roku z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, przy współpracy z Policją, Fundacją Dzieci Niczyje oraz Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Niebieska Linia, opracowano algorytmy i kwestionariusze służące do oceny ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie wobec osób dorosłych i dzieci.

Źródło: MSW

Zobacz raporty bezpieczeństwa z lat 2008-2013