Data publikacji: 16.09.2014

Wczoraj w Uniejowie w województwie łódzkim rozpoczęła się wspólna narada wojewodów i kadry kierowniczej Policji. Wzięli w niej udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, wojewodowie, kierownictwo Komendy Głównej Policji, komendanci wojewódzcy Policji, Rektor WSPol w Szczytnie, komendanci Szkół Policji, a także dyrektorzy i pełnomocnicy wybranych Biur KGP.

Naradę rozpoczął Komendant Główny Policji gen. insp. dr Marek Działoszyński. W dalszej kolejności podczas paneli dyskusyjnych omówiono wiele tematów dotyczących różnych płaszczyzn współpracy administracji i Policji. Dyskutowano między innymi na temat zwalczania zjawiska handlu ludźmi, bezpieczeństwa imprez masowych oraz roli zespołów interdyscyplinarnych w zwalczaniu przemocy w rodzinie. Omówiono funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego, współdziałanie Policji z wojewodami w ramach systemu działań obronnych państwa. Dyskutowano też o współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w aspekcie nowoczesnej infrastruktury drogowej oraz inicjatyw logistycznych. Na zakończenie narady zaplanowano spotkanie z władzami miasta Uniejów i zwiedzanie uzdrowiska.