Realizujemy projekt dotyczący wdrożenia SIS II

Data publikacji: 28.08.2014

System Informacyjny Schengen drugiej generacji, dzięki nowym funkcjonalnościom, jest bezpieczniejszy i bardziej wydajny. Wiedzę na temat wprowadzonych zmian i sposobu ich wykorzystania policjanci zdobędą w ramach realizowanego przez KGP projektu „Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, który jest współfinansowany z funduszy norweskich.

W styczniu 2014 r. Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP złożyło wniosek aplikacyjny dla projektu ,,Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”. Projekt  otrzymał 94 punkty (na 100 możliwych) i uplasował się na 1 miejscu listy rankingowej. Czas jego realizacji obejmuje prawie dwa lata i przypada na okres od 1 lipca 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r. W tym czasie odbędzie się cykl działań informacyjnych dla użytkowników SIS II oraz cykl szkoleń m.in. dla funkcjonariuszy i pracowników Policji, którzy poszerzą zarówno wiedzę teoretyczną, jak i nabędą nowe umiejętności praktyczne na temat sposobu korzystania z zasobów i nowych funkcjonalności SIS II.

Projekt ,,Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II” ma na celu:

 • wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie SIS II na poziomie europejskim i krajowym,
 • rozwój umiejętności językowych i wiedzy specjalistycznej z zakresu SIS II funkcjonariuszy i pracowników Policji,
 • wzrost poziomu świadomości obywateli Polski w zakresie przysługujących im praw związanych z funkcjonowaniem SIS II.

Aby efektywnie wykorzystać możliwości SIS II, konieczne jest zapoznanie z nimi jak najszerszego grona użytkowników. Właśnie temu służą zaplanowane w ramach projektu działania informacyjne i szkoleniowe, skierowane do:

 • krajowych użytkowników SIS: funkcjonariuszy i pracowników jednostek terenowych Policji, KGP, przedstawicieli innych krajowych użytkowników SIS II (m.in. sądów, prokuratur, Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ABW, Straży Granicznej, CBA, Agencji Wywiadu);
 • partnerów zagranicznych: przedstawicieli Komisji Europejskiej, EU – LISA, Sekretariatu Generalnego Rady, ekspertów Państw Członkowskich.

Projekt obejmuje:

 • organizację 3 konferencji o charakterze międzynarodowym – Poznań (2014 r.), Wrocław (2015 r.), Gdańsk (2016 r.) – łącznie udział w nich weźmie około 180 osób,
 • organizację 5 konferencji krajowych (w formie szkoleniowo-warsztatowej) – Poznań (2014 r. i 2016 r.), Wrocław (2014 r. i 2015 r.), Gdańsk (2015 r.) – łącznie udział w nich weźmie około 250 osób,
 • organizację cyklicznych szkoleń językowych (język angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski) doskonalących umiejętności językowe funkcjonariuszy i pracowników jednostek terenowych Policji i Komendy Głównej Policji (Biura SIRENE i COT KSI) – w każdym semestrze udział w nich weźmie około 2090 osób,
 • organizację cyklicznych szkoleń specjalistycznych i warsztatów funkcjonariuszy i pracowników z jednostek terenowych Policji i Komendy Głównej Policji (Biura SIRENE) m. in. z zakresu pomocy prawnej w sprawach karnych, praktycznych aspektów pracy z SIS II oraz ochrony danych osobowych, badań daktyloskopijnych i biologicznych – łącznie udział w nich weźmie ponad 2 000 osób.

Projekt „Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II” jest największym projektem realizowanym przez polską Policję. Jego łączna wartość to 5.475.450 PLN. Dofinansowanie z funduszy norweskich obejmuje kwotę 4.654.132 PLN.

***

Celem zawartego 14 czerwca 1985 r. przez państwa Unii Gospodarczej Beneluksu, Francji i Niemiec Układu z Schengen było stopniowe znoszenie kontroli na wspólnych granicach. Niezbędne było w związku z tym utworzenie narzędzia zapewniającego wysoki standard bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze Schengen. Rezultatem prac nad takim narzędziem było uruchomienie w marcu 1995 r. Systemu Informacyjnego Schengen I generacji (SIS I).

Wraz z rozszerzaniem strefy Schengen o kolejne państwa, a także wzrostem takich zjawisk jak przestępczość transgraniczna i migracja ludności, konieczne okazało się wprowadzenie nowego systemu - bardziej wydajnego i bezpieczniejszego, który sprostałby nowym możliwościom i wymaganiom technologicznym. System Informacyjnego Schengen II generacji (SIS II) uruchomiono 9 kwietnia 2013 r., a państwa uczestniczące w SIS zyskały możliwość korzystania z nowych funkcjonalności, dzięki którym możliwe jest efektywniejsze poszukiwanie osób i przedmiotów wprowadzonych do SIS II.

Kategorie danych wprowadzanych do SIS II:

 • osoby (na podstawie art. 26, 32, 34, 36 ust. 2 i 3 Decyzji 533/2007 oraz art. 24 Rozporządzenia 1987/2006): poszukiwane do tymczasowego aresztowania w celu ich przekazania lub ekstradycji, poszukiwane jako zaginione, poszukiwane w celu ustalenia miejsca pobytu do celów procedury sądowej lub stawienia się w celu odbycia kary pozbawienia wolności, których dane zostały wprowadzone w celu niejawnej lub szczególnej kontroli, cudzoziemcy, których dane zostały wprowadzone w celu odmowy pozwolenia na wjazd lub pobyt na terytorium Schengen.
 • przedmioty (na podstawie art. 36, 38 Decyzji 533/2007): pojazd silnikowy, broń palna, blankiety dokumentów urzędowych, wydane dokumenty tożsamości (z wprowadzonymi danymi osobowymi), banknoty (o spisanych numerach), urządzenia przemysłowe, statek powietrzny, statek wodny, silnik przyczepny, kontener, tablica rejestracyjna, papiery wartościowe i środki płatnicze, dowód rejestracyjny pojazdu.

SIS II został wzbogacony jeszcze o kilka dodatkowych możliwości takich jak:

 • wprowadzanie danych biometrycznych np. odbitek linii papilarnych czy fotografii,
 • dołączanie treści Europejskiego Nakazu Aresztowania,
 • tworzenie powiązań pomiędzy wpisami (linkowanie wpisów).

Do bazy SIS II są wprowadzone podstawowe informacje o osobach i przedmiotach niezbędne do ich identyfikacji i podjęcia działania. Informacje uzupełniające do poszczególnych wpisów są przekazywane pomiędzy państwami członkowskimi za pośrednictwem Biur SIRENE. Biuro SIRENE jest utworzone w każdym z państw członkowskich. W Polsce funkcja Biura SIRENE została powierzona Policji – jego zadania realizuje Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Wszystkie Biura SIENE działają całodobowo.

Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne na stronie: policja.pl/nmfsis2