Prezydent określił "czas wojny"

Data publikacji: 25.08.2014

Policjanci pozostający w stosunku służbowym w dniu ogłoszenia mobilizacji lub w dniu, w którym rozpoczyna się czas wojny, staną się z mocy prawa policjantami pełniącymi służbę w czasie wojny - głosi prezydencki projekt ustawy. Projekt nowelizacji określił, kiedy zaczyna się czas wojny.

Projekt nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony dotyczy skorelowania regulacji odnoszących się do funkcjonowania państwa w warunkach zagrożenia wojennego z przyjętą przez Sejm w dniu 21 czerwca 2013 r. zasadniczą reformą systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi. Projektem zajmie się w środę 27 sierpnia br. Sejm na posiedzeniu plenarnym.

Proponowane zmiany mają przede wszystkim na celu doprecyzowanie i usprawnienie już istniejących rozwiązań. W projekcie proponuje się określenie ram czasowych obowiązywania konstytucyjnego terminu "czas wojny”. O ustanowieniu jego początku i końca Prezydent RP postanawiałby na wniosek Rady Ministrów. Rozwiązanie takie pozwoli na precyzyjne określenie przedziału czasowego, w którym będą mogły być stosowane istotne z punktu widzenia państwa i obywateli przepisy „czasu wojny”. Analiza prawna poruszonego problemu jednoznacznie wskazuje, że pojecie „czas wojny" nie jest tożsame zarówno z terminem „stan wojny" (art. 116 Konstytucji RP) jak i z terminem „stan wojenny" (art. 229 Konstytucji RP).

Kolejną zmianą jest doprecyzowanie kompetencji Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, będącego organem wykonawczym Prezydenta RP w zakresie kierowania obroną państwa. Zgodnie z projektem, Naczelnemu Dowódcy powinny zostać podporządkowane te wojska i jednostki organizacyjne, które są niezbędne do prowadzenia operacji obronnej w celu odparcia zbrojnej napaści na terytorium RP. Obecna regulacja jego uprawnień może być interpretowana jako przejęcie przezeń w czasie wojny wszystkich władczych kompetencji wobec całości Sił Zbrojnych RP, co oznaczałoby w istocie całkowite przejęcie roli i kompetencji ministra obrony narodowej.

Postuluje się także ustawowe określenie głównych zadań osoby wskazywanej przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, do mianowania na Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych. Pozwoli to na właściwe przygotowanie tej osoby do wykonywania zadań wynikających z kompetencji Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. „Kandydat” powinien m.in. uczestniczyć w ćwiczeniach i grach strategicznych, a także brać udział w procesie planowania operacyjnego użycia Sił Zbrojnych i przygotowania Wojennego Systemu Dowodzenia.

W projekcie przewiduje się również poszerzenie kompetencji Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na czas wojny, poprzez dodanie zadań dotyczących wsparcia Prezydenta RP w kierowaniu obroną państwa. Zapewni to ciągłość merytoryczną planowania, przygotowywania i realizacji zadań operacyjnych, także po powołaniu podległego Prezydentowi Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i przejęciu przez niego dowodzenia.

Pliki do pobrania