Wchodzi w życie ustawa o kierujących pojazdami

Data publikacji: 21.08.2014

Od 24 sierpnia br. zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa o kierujących pojazdami. Przewiduje ona m.in., że osoby posiadające od co najmniej trzech lat prawo jazdy kat. B będą mogły jeździć motocyklami o pojemności do 125 cm sześciennych bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów.

Zmiany w egzaminach

Do tej pory, bez dodatkowego egzaminu, osoby mające prawo jazdy kat. B mogły jeździć małymi jednośladami, czyli motorowerami i skuterami o pojemności maksymalnej 50 cm sześciennych.

Ustawa umożliwia także zdawanie egzaminu dla kandydatów na kierowców przy wykorzystaniu samochodu, w którym odbywano szkolenie w ośrodku szkolenia kierowców. Rozszerzono ponadto zakres umiejętności, jakimi wykazać się musi osoba zdająca egzamin, o "umiejętność energooszczędnego poruszania się pojazdem po drodze".

Nowelizacja ma ponadto rozwiązać problem z brakiem merytorycznego nadzoru państwa nad jakością pytań egzaminacyjnych zadawanych podczas części teoretycznej egzaminu. Przywrócona zostaje odpowiedzialność merytoryczna ministra nadzorującego transport za treści zawarte w tych pytaniach. Pytania, które będzie układać specjalna komisja, mają być jawne i ogólnodostępne. Na wniosek osoby, która uzyskała negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego, podmiot organizujący egzamin ma udostępnić tej osobie do wglądu pytania egzaminacyjne, wraz z informacją o brzmieniu odpowiedzi prawidłowych. Zniesiony ma zostać obowiązek uczestniczenia w prowadzonych przez ośrodki szkolenia kierowców kursach teoretycznych przygotowujących do egzaminu.

W przepisach uregulowano także niektóre kwestie dotyczące wymogów stawianych instruktorom i wykładowcom prowadzącym zajęcia teoretyczne podczas szkoleń kandydatów na kierowców.

Pijani kierowcy

Poza zmianami dotyczącymi egzaminu na prawo jazdy w ustawie zawarto także przepisy dotyczące osób, które prowadziły pojazd pod wpływem alkoholu. Uprawnienia do kierowania pojazdami osoby, której zatrzymano dokument w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, ulegają zawieszeniu na okres od dnia zatrzymania dokumentu przez uprawniony organ do dnia wydania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy. Do tej pory policjant zatrzymywał tylko prawo jazdy za pokwitowaniem.

Zmiany objęły również przepisy dotyczące kierowania na badanie lekarskie i psychologiczne takich osób. Zgodnie z nowymi przepisami osoby te będą musiały się poddać badaniu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu na badanie, a w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu na badanie przedstawić staroście odpowiednie orzeczenie lekarskie lub psychologiczne. Obecnie, do dnia 3 stycznia 2016 r., skierowanie na badanie lekarskie i badanie psychologiczne w przypadku kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, następuje na podstawie odpisu wyroku przesłanego przez sąd. Od 4 stycznia starosta decyzję o skierowaniu na ww. badania będzie wydawał na podstawie informacji uzyskanych od administratora centralnej ewidencji kierowców.

Zobacz ustawę

Źródło: PAP, KRBRD