Przed wyłączeniem CBŚ – zmiany w przepisach (aktl.)

Data publikacji: 22.09.2014

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wspólnie z Komendą Główną Policji przygotowało pakiet nowelizacji rozporządzeń, które mają dostosować przepisy wykonawcze do projektowanej zmiany ustawy o Policji. W jej wyniku powstanie samodzielna jednostka organizacyjna – Centralne Biuro Śledczego Policji.

Zmiany dotyczą następujących aktów wykonawczych:

 1. Rozporządzenie w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji
 2. Rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów
 3. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów
 4. Rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe
 5. Rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia
 6. Rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie
 7. Rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe
 8. Rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego w zamian za brak lokalu mieszkalnego
 9. Rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego w zamian za remont lokalu mieszkalnego
 10. Rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności
 11. Rozporządzenie w sprawie sposobu przechowywania i dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa
 12. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom
 13. Rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów
 14. Rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów
 15. Rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne
 16. Rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej
 17. Rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów
 18. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów
 19. Rozporządzenie w sprawie oddelegowania policjantów do wykonywania zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą
 20. Rozporządzenie w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania
 21. Rozporządzenie w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa
 22. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji
 23. Rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych
 24. Rozporządzenie w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom
 25. Rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów
 26. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się, przechowywania i ewidencji dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta
 27. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów
 28. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie przekazywania policji informacji o osobie oraz wzoru imiennego upoważnienia udzielanego policjantowi do dostępu do danych osobowych

Pliki do pobrania