Cywil na służbie

Data publikacji: 16.04.2009

Powraca służba przygotowawcza, zmienia się procedura naboru, a co najistotniejsze zostaje wprowadzona okresowa ocena pracowników - to najistotniejsze zmiany w Ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o Służbie Cywilnej.

Z punktu widzenia pracowników cywilnych Policji najistotniejsza zmiana dotyczy systemu ocen okresowych, którym objęci zostaną wszyscy członkowie służby cywilnej. Będzie jej dokonywał bezpośredni przełożony. Ocena okresowa dotyczy wykonywania przez członka korpusu służby cywilnej obowiązków wynikających z opisu zajmowanego stanowiska pracy. Prawidłowo przygotowany opis będzie miał więc kluczowe znaczenie i każda jego zmiana pociągnie za sobą konieczność aktualizowania oceny.

Ocena okresowa członka korpusu służby cywilnej zostanie sporządzona co 24 miesiące i  powinna zawierać wnioski dotyczące indywidualnego programu rozwoju zawodowego. Ciekawe tylko, jak zostanie zaopiniowany pracownik, jeśli rotacja na stanowiskach przełożonych jest taka duża? - Może pomóc w tym - mówi Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr KSP Małgorzata Maludzińska - zapis mówiący o tym, że przełożony może zmienić termin oceny w przypadku zmiany na jego stanowisku w trakcie okresu, w którym oceniany podlega ocenie. Jednak szczegóły wprowadzenia w życie tych zapisów będą jeszcze przedmiotem analizy.

W razie uzyskania negatywnej oceny okresowej członek korpusu służby cywilnej podlega ponownej ocenie po upływie 6 miesięcy od dnia zapoznania się z jej treścią.

Warunki i sposób przeprowadzania ocen okresowych, w tym kryteria, wzór arkusza, skalę ocen i tryb sporządzanej przez bezpośredniego przełożonego opinii, określi w drodze rozporządzenia Prezes Rady Ministrów.

Egzaminy dla nowo przyjętych

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej, umowa o pracę będzie zawierana na czas określony 12 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy z dwutygodniowym wypowiedzeniem. Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej rozumie się kogoś, kto nie był wcześniej zatrudniony w służbie cywilnej na czas nieokreślony, albo nie był zatrudniony na czas określony 12 miesięcy i nie otrzymał pozytywnej oceny. Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej będą musiały odbyć służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem. Jej zakres i czas trwania określi kierownik jednostki, na podstawie opinii kierującego komórką organizacyjną, w której pracownik jest zatrudniony. Opinia będzie dotyczyła poziomu przygotowania pracownika do wykonywania obowiązków wynikających z opisu zajmowanego stanowiska pracy. Służba przygotowawcza powinna trwać nie dłużej niż 4 miesiące, a zakończyć się nie później niż 8 miesięcy od dnia podjęcia pracy przez pracownika.

Osoba nowo zatrudniona podlega pierwszej ocenie w służbie cywilnej nie wcześniej niż po upływie 8 miesięcy od nawiązania stosunku pracy i nie później niż miesiąc przed upływem okresu, na który została zawarta umowa o pracę. Przełożony weźmie pod uwagę: postawę pracownika, jego zaangażowanie i postępy w pracy, relacje ze współpracownikami oraz terminowość wykonywania zadań, wynik egzaminu ze służby przygotowawczej, a także sporządzone przez ocenianego pracownika sprawozdanie dotyczące zadań realizowanych w trakcie przepracowanego okresu. Jeżeli pracownik otrzyma ocenę pozytywną, zostanie zawarta z nim umowa o pracę na czas nieokreślony. Negatywna ocena oznacza rozwiązanie umowy.

Ogłoszenia w BIP

Kierownik jednostki będzie miał obowiązek upowszechniać informacje o wolnych stanowiskach pracy przez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, zwanym "Biuletynem urzędu" oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni, a dla ogłoszenia o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej - 5 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Kancelarii.

W ocenie M. Maludzińskiej zapisy nowej ustawy mogą istotnie zmienić pracę służby cywilnej. - Zasadniczym celem jest wdrożenie nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi. Ta sfera od dawna wymagała uporządkowania i określenia zasad funkcjonowania. Mam nadzieję, że z pozytywnym skutkiem dla członków korpusu służby cywilnej.

Elżbieta Sandecka-Pultowicz
Stołeczny Magazyn Policyjny

Treść ustawy można znaleźć na stronie internetowej www.sejm.gov.pl.