Uroczyste oddanie do użytku budynku i radiowozów podczas Święta Policji w KMP Olsztyn

Data publikacji: 23.07.2014

Tegoroczne obchody Święta Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie odbyły się 23 lipca - w przeddzień centralnych obchodów. Podczas uroczystości oddano do użytku policjantów wyremontowany budynek oraz 2 nowe radiowozy, które będą służyły zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku na terenach przywodnych miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego.

Nowe auta trafią do Zespołu Prewencji na Wodach Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Zakup radiowozów został sfinalizowany dzięki Regionalnemu Projektowi Operacyjnemu Warmia – Mazury 2007 – 2013 pod nazwą: „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego na potrzeby policji wodnej garnizonu warmińsko-mazurskiego”. Środki na ten cel zostały przekazane na mocy podpisanego jeszcze we wrześniu 2013 r. porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Celem projektu jest wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej i poprawa bezpieczeństwa środowiska naturalnego na terenie działania jednostki policji oraz na innych terenach zagrożonych powodziami lub katastrofami ekologicznymi w obszarze działania KWP w  Olsztynie. Całkowita wartość inwestycji to kwota 249 291,60 zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR 199 433,28 zł. 20% procent to wkład pochodzący z funduszy Policji.

Oddany do użytku budynek nr 3 przy ul. Pstrowskiego, wyremontowany na początku tego roku, służy na co dzień kilku wydziałom Komendy Miejskiej Policji oraz petentom. Budynek jest częścią kompleksu byłych koszarów wojskowych, które znajdują się w zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Kompleks ma walory architektoniczne i znaczenie historyczne, dlatego też został wpisany do rejestru zabytków. Prace remontowe mające charakter termo - modernizacyjny, zostały zainicjowane podpisaną w roku 2010 umową o dofinansowanie pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie (Beneficjent) i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucja Wdrażająca). Całkowita wartość projektu wynosi 9 955 222,31PLN, w tym wydatek kwalifikowany wynosi 8975329,87PLN. 50% tego projektu to wkład z funduszy Policji.

W czasie uroczystości wręczone zostały  odznaczenia i wyróżnienia, 214 olsztyńskich policjantów otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe.


Źródło: KWP w Olsztynie