Projekt ustawy o oświadczeniach majątkowych wysłany do konsultacji

Data publikacji: 22.07.2014

Projekt ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne został wysłany do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania.

Stanowi on propozycję uporządkowania uregulowań dotyczących składania oświadczeń majątkowych. Wymóg składania takich oświadczeń jest jednym z podstawowych rozwiązań służących zapobieganiu zagrożeniom korupcyjnym. Intencją projektodawcy jest ujęcie w jednym akcie prawnym i ujednolicenie zasad składania oświadczeń majątkowych przez funkcjonariuszy publicznych oraz osoby zatrudnione w sferze publicznej, których zakres obowiązków lub uprawnień uzasadnia ujawnianie przez te osoby ich stanu majątkowego.

Obecnie regulacje dotyczące obowiązku składania oświadczeń majątkowych znajdują się w licznych aktach prawnych i pozostają niespójne. Poszczególne grupy osób objętych obowiązkiem składania oświadczeń czynią to według odmiennych zasad. Różnice dotyczą przede wszystkim: 

  • zakresu informacji, które należy podać w oświadczeniu,
  • wzoru formularza, na którym składa się oświadczenie,
  • terminów składania oświadczeń,
  • sposobu weryfikowania rzetelności złożonych oświadczeń i służb do tego powołanych,
  • podawania oświadczeń do publicznej wiadomości,
  • sankcji za niezłożenie oświadczenia lub podanie w nim nieprawdy.
 

Projektowana ustawa ujednolica zasady składania oświadczeń majątkowych, wprowadza jeden system, wspólny dla wszystkich osób objętych tym obowiązkiem, z naprawdę nielicznymi wyjątkami. Uczyni to instytucję składania oświadczeń bardziej przejrzystą i zrozumiałą w społecznym odbiorze.

Założeniem projektowanej ustawy jest również zastosowanie spójnych kryteriów dotyczących objęcia obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych – tak aby obowiązek ten dotyczył na równych zasadach wszystkich tych stanowisk i funkcji publicznych, z których zajmowaniem wiąże się odpowiedzialność bądź współodpowiedzialność za podejmowanie istotnych decyzji lub za zarządzanie środkami publicznymi.

W pracach nad projektem uwzględniono zalecenia Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Grupy Państw przeciwko Korupcji (GRECO).


Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości