Projekt dotyczący wypracowania warunków ubepieczenia grupowego

Data publikacji: 14.07.2014

Informacja o zamiarze prowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

18 lipca 2014 r. o godz 11:00 odbędzie się spotkanie wykonawców zainteresowanych przedmiotowym projektem z przedstawicielami Policji.  Spotkanie  odbędzie się w siedzibie Komendy Głównej Policji , tj. w Biurze Finansów Komendy Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie.

Dialog techniczny prowadzony będzie na  podstawie art. 31a - 31 c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz 907 ze zm.).

Celem dialogu technicznego jest doradztwo lub udzielenie informacji, przez wykonawców biorących w nim udział, w zakresie niezbędnym do przygotowania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, określenia warunków udziału w postępowaniu, zdefiniowania kryteriów oceny ofert, skonstruowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także określenia warunków umownych dotyczących realizacji zamówienia.

Dialog będzie prowadzony ze wszystkimi wykonawcami, którzy zgłoszą zainteresowanie udziałem w dialogu w formie zebrania wykonawców.

Dopuszcza się prowadzenie dialogu w formie indywidualnych rozmów zespołu do przeprowadzenia dialogu z każdym z wykonawców, którzy odpowiedzą na informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu.

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w dialogu, nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzegł, że przekazywane konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie do 17 lipca 2014 r.  uczestnictwa w spotkaniu na adres e-mail tomasz.piotrkowicz@policja.gov.pl lub telefonicznie na numer 22 60 120 44.