Wytyczne Prokuratury Generalnej

Data publikacji: 04.07.2014

Z końcem czerwca Prokurator Generalny wydał wytyczne w sprawie prowadzenia przez prokuratorów postępowań o przestępstwa związane z pozbawieniem życia oraz z nieludzkim bądź poniżającym traktowaniem lub karaniem, których sprawcami są funkcjonariusze Policji lub inni funkcjonariusze publiczni.

Jak wskazano, ich celem jest ujednolicenie praktyki i wyeliminowanie występujących przy realizacji tego typu spraw nieprawidłowości. Wczoraj na stronie internetowej Prokuratury Generalnej zamieszczono oświadczenie w tej kwestii.

„W związku z pojawiającymi się krytycznymi ocenami tych wytycznych należy podkreślić, że do ich wydania skłonił Prokuratora Generalnego wynik analizy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC). ETPC w swoich orzeczeniach stwierdzał naruszenie przez Polskę art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC) w związku z nadużywaniem siły fizycznej przez funkcjonariuszy Policji wobec osób zatrzymanych.

Krytycznie o postępowaniach przygotowawczych w Polsce w aspekcie nadużywania siły fizycznej wobec osób zatrzymanych wypowiadał się także Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT)

Problem ten, był również przedmiotem analizy Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, którego zadaniem jest m.in. monitorowanie wykonywania wyroków Trybunału wobec Polski.

Wytyczne Prokuratora Generalnego były odpowiedzią na orzeczenia i stanowiska wspomnianych instytucji i mają na celu usunięcie lub znaczące ograniczenie występujących nieprawidłowości, w tym przypadku naruszeń art. 3 EKPC.”

Rzecznik KGP insp. Mariusz Sokołowski zapewniał w rozmowie z PAP, że Policja "nie toleruje zachowań, które mogą być jakąkolwiek formą wywierania bezpośredniej presji wobec zatrzymanych". "Jest wiele rozwiązań, które mają ograniczać tego typu sytuacje, jeśli ktoś łamie prawo, ponosi konsekwencje" - powiedział.

Źródło: pg.gov.pl, PAP

Pliki do pobrania