Rusza konkurs na stanowisko Koordynatora ds. Unii Europejskiej w Interpolu

Data publikacji: 03.07.2014

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji rozpoczyna procedurę rekrutacyjną, która pozwoli wyłonić polskiego kandydata na stanowisko merytoryczne w Sekretariacie Generalnym Interpolu (IPSG). Zdaniem kierownictwa polskiej Policji najkorzystniejsza będzie możliwość obsadzenia stanowiska Koordynatora ds. Unii Europejskiej.

Nazwa stanowiska: Koordynator ds. Unii Europejskiej

Miejsce pracy: Sekretariat Generalny Interpolu, Lyon

Miejsce zamieszkania: Lyon, Francja

Okres oddelegowania: 3 lata, z możliwością przedłużenia

Termin zgłaszania ofert: do 11 lipca 2014 r.

Podstawowe zadania realizowane za stanowisku:

 • Realizacja zapytań napływających z Unii Europejskiej;
 • Przygotowywanie raportów i innej dokumentacji;
 • Aktywny udział w projektowaniu i implementacji nowych lub istniejących inicjatyw/projektów UE-Interpol, w tym identyfikowanie potencjalnych problemów oraz opracowywanie propozycji ich rozwiązywania;
 • Czynny udział w spotkaniach i konferencjach w ramach współpracy Interpolu z Unią Europejską;
 • Realizacja innych zadań zleconych przez Zastępcę Dyrektora dla Europy, wynikających z zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.

Wymagania niezbędne:

 • dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia;
 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w Policji;

Szczególnie pożądane kwalifikacje:

 • umiejętność przygotowywania złożonych i całościowych raportów, decyzji oraz dokumentów strategicznych;
 • dobra znajomość struktur, instytucji i działań Unii Europejskiej;
 • umiejętność kierowania zespołem;
 • umiejętność organizowania pracy własnej;
 • umiejętność negocjacji;
 • umiejętność skutecznego komunikowania się, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej;
 • zdolność analizy i syntezy informacji;
 • rozwinięte umiejętności interpersonalne;
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Znajomość języków obcych:

 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • komunikatywna znajomość drugiego języka roboczego Interpolu będzie dodatkowym atutem (francuski, hiszpański, arabski).

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • opinia bezpośredniego przełożonego
 • raport zatwierdzony przez przełożonego w sprawach osobowych.

Dokumenty należy przesłać faksem za pośrednictwem właściwej komórki kadrowej (w przypadku KGP - za pośrednictwem biur) do Sekcji ds. Interpolu Wydziału Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP na numer (0 22) 601 26 74/72 126 74 do 11 lipca br. W aplikacji należy podać adres poczty elektronicznej i numer telefonu do siebie, jak i do właściwej komórki kadrowej.

Kandydat zostanie wyłoniony w drodze poniższej procedury:

Etap I

Wstępna selekcja nadesłanych aplikacji dokonana przez powołaną na mocy Decyzji Dyrektora BMWP komisję. Wyłoni ona do 4 kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w następnym etapie postępowania kwalifikacyjnego.

Etap II

Egzamin w Komendzie Głównej Policji w dniu 17 lipca 2014 roku, o którym kandydaci wyłonieni w poprzednim etapie zostaną poinformowani odrębnym pismem. Egzamin będzie obejmował:

 • zagadnienia związane z Interpolem i współpracą z Unią Europejską;
 • rozmowę w języku angielskim.

Komisja sporządzi protokół z wynikami egzaminu. Funkcjonariusze zakwalifikowaniu do udziału w egzaminie będą zobowiązani przyjechać do KGP we własnym zakresie, a delegacje służbowe wystawią im ich jednostki macierzyste.

Etap III

Dyrektor BMWP przedłoży Komendantowi Głównemu Policji nazwiska dwóch osób, które uzyskały największą liczbę punktów, w celu dokonania wyboru jednej z nich. Wskazany przez Komendanta funkcjonariusz weźmie udział w międzynarodowym postępowaniu kwalifikacyjnym prowadzonym przez Sekretariat Generalny Interpolu.

Zgodnie z obowiązującą procedurą, aplikacje do IPSG będą przesyłane za pośrednictwem BMWP, które pełni funkcję Krajowego Biura Interpolu dla Polski. Szczegółowe informacje na temat opisywanego stanowiska dostępne są na stronie Interpolu.

W przypadku pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z niżej wymienionymi osobami:

 • nadkom. Bogusław Kołdys - Kierownik Sekcji ds. Interpolu WKMWI BMWP KGP tel. (0-22) 60 131 16/72 131 16
 • Grzegorz Skorobohaty - specjalista Sekcji ds. Interpolu WKMWI BMWP KGP tel.: (0-22) 60 121 08/72 121 08.

***

Funkcjonariusze delegowani do wykonywania zadań służbowych na rzecz IPSG są zatrudniani na zasadach tzw. "secondment'u". Oznacza to, że Interpol nie wypłaca im pensji, a także nie ponosi kosztów związanych z opieką socjalną. Koszty te spoczywają na administracji kraju delegującego. Sekretariat Generalny wypłaca natomiast wszystkim zatrudnionym w nim funkcjonariuszom tzw. dodatek repatriacyjny.

Wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące oddelegowania funkcjonariusza reguluje Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie oddelegowania policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą.

Delegowany funkcjonariusz pełni służbę na rzecz Interpolu i podlega wewnętrznym przepisom porządkowym ustanowionym przez Sekretariat Generalny Interpolu. Funkcjonariusz w kraju pozostawać będzie na dotychczas zajmowanym stanowisku służbowym i zachowa świadczenia finansowe sprzed delegowania. Koszty samej delegacji będą pokrywane z budżetu Komendy Głównej Policji. Średnia miesięczna wysokość ryczałtu brutto na pokrycie kosztów utrzymania wynosić będzie około 4.140 euro.