Konferencja w ramach projektu Hercule II

Data publikacji: 16.06.2014

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie po raz drugi została beneficjentem projektu Hercule II 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską. Program ten jest wdrażany przez Komisję Europejską oraz Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), jego celem jest promocja aktywności Policji w sferze przestępczości na szkodę interesów finansowych UE, przede wszystkim w aspekcie defraudacji środków finansowych UE, przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych, ze szczególnym uwzględnieniem nielegalnej produkcji papierosów.

Konferencja odbyła się w dniach 11-13 czerwca br. w Mikołajkach. Tematyka tegorocznego spotkania została wzbogacona o zagadnienia dotyczące przestępczości w obszarze obrotu wyrobami farmaceutycznymi i spirytusowymi.

Głównym celem projektu Program Hercule II 2007–2013 jest wymiana doświadczeń między służbami oraz podniesienie umiejętności praktycznych w zakresie identyfikacji podrabianych produktów przez funkcjonariuszy organów ściągania, w których kompetencjach leży troska o bezpieczeństwo finansowe Unii Europejskiej. Innym ważnym aspektem projektu jest praca nad udoskonaleniem metod i narzędzi zwalczania i zapobiegania przestępczości, wspieranie możliwości operacyjnych zwalczania nadużyć finansowych na szkodę UE, a przede wszystkim współdziałanie służb i ekspertów. Dlatego wsparcie ze strony specjalistów z koncernów tytoniowych, kancelarii prawniczych oraz istotnych instytucji państwowych zajmujących się ochroną rynku przed napływem nielegalnych produktów zapewniało podczas realizacji szkolenia najwyższy poziom wiedzy w aspekcie zwalczania przemytu, podrabiania towarów i oszustw na szkodę Unii Europejskiej .

W roli wykładowców wystąpili między urzędnicy dochodzeniowi i funkcjonariusze ds. polityki celnej OLAF, którzy mówili o międzynarodowej przestępczości na szkodę interesów finansowych UE w zakresie przestępczości związanej z funduszami strukturalnymi, rolnictwem i przemytem wyrobów tytoniowych. Opowiadali także o sprawach realizowanych na terenie naszego kraju.

Tematem wykładów była także między innymi możliwość ustalania przez policję składników majątkowych podejrzanych, również za granicą i wykorzystanie tych informacji w procesie karnym, przestępczość akcyzowa popełniana na szkodę UE i metodyka jej zwalczania, sytuacja na czarnym rynku wyrobów spirytusowych w Polsce. Uczestnicy szkolenia usłyszeli także o doświadczeniach CBA w zwalczaniu przestępczości korupcyjnej związanej z nieprawidłowym wykorzystaniem funduszy UE, o stosowaniu kontroli finansowej przeciwdziałającej transferom finansowym na szkodę UE. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Olsztynie przedstawił specyfikę spraw karnych związanych z wyłudzeniem podatku VAT w ramach obrotu wewnątrz unijnego.

Zajęto się także zagadnieniami odwróconego łańcucha dystrybucji produktów leczniczych na tle UE, wykorzystania informatyki śledczej w zwalczaniu przestępstw na szkodę interesów finansowych UE, cyfrowych urządzeń mobilnych oraz nośników danych będących dowodami w postępowaniach dotyczących przestępczości akcyzowej.

Ważnym elementem przedsięwzięcia były także warsztaty pozwalające na nabycie umiejętności rozpoznawania podrabianych wyrobów, w tym tytoniowych i spirytusowych. W trakcie warsztatów eksperci z Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Alkoholowych z siedzibą w Londynie, Philip Morris International Polska, Japan Tobacco International Polska, Imperial Tobacco Polsa S.A i firmy L'Oréal Paris przestawili charakterystyczne cechy oryginalnych i podrobionych towarów.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali także przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Oficer Łącznikowy Policji w Wielkiej Brytanii, Warmińsko-Mazurski Inspektor Nadzoru Farmaceutycznego w Olsztynie, przedstawiciele Izby Celnej w Olsztynie, Urzędu Kontroli Skarbowej, Warmińsko–Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Udział w konferencji wzięli także zastępcy komendantów wojewódzkich Policji odpowiedzialni za pion kryminalny, naczelnicy wydziałów dw. z przestępczością gospodarczą komend wojewódzkich Policji z całego kraju oraz funkcjonariusze policji na co dzień zajmujący się tą problematyką. W sumie przeszkolonych zostało ponad 150 osób.

Źródło: KWP w Olsztynie