Newslettery SWI

Data publikacji: 11.06.2014

Rozmowa z podinsp. Włodzimierzem Sokołowskim, Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji ds. Systemu Wczesnej Interwencji, którego zadaniem jest tworzenie i rozwój SWI w polskiej Policji, w tym wprowadzanie Newsletterów SWI.

Czym są Newslettery SWI?

– System Wczesnej Interwencji to złożony program, w skład którego wchodzi, zarządzanie informacją, wiedzą i umiejętnościami. Dlatego Newsletter SWI jest jednym z narzędzi kształtowania standardów w Policji. Zawiera informacje o nieprawidłowościach w Policji i jest adresowany do kadry kierowniczej. Jest redagowany zwięźle, ale merytorycznie. Przede wszystkim przekazujemy w nim informacje, które pozwalają unikać różnych nieprawidłowości.

Skąd pomysł na ich redagowanie?

– W nowoczesnej Policji konieczne są nowe systemowe rozwiązania, które zapobiegną tworzeniu się patologicznych zachowań i będą kreować wysokie standardy pracy. Dlatego komendant główny nadinsp. dr Marek Działoszyński, gdy był komendantem wojewódzkim w Łodzi, tworząc System Wczesnej Interwencji, rozwinął koncepcję przesyłania informacji o nieprawidłowościach, czyli Newsletter SWI. Stworzyliśmy wtedy pierwszy zespół redakcyjny, który redagował i dystrybuował pierwsze newslettery w garnizonie łódzkim. W 2010 r. System Wczesnej Interwencji, w tym Newsletter SWI, został zaprezentowany na odprawie kadry kierowniczej w Warszawie. Jego zalety docenili komendanci wojewódzcy i wtedy rozpoczął się proces wdrażania tego systemu w polskiej Policji.

Kto pisze newslettery i jak są dystrybuowane?

– Powstają dzięki zaangażowaniu osób pracujących w tym programie. Komendanci wojewódzcy i stołeczny powołali zespoły redakcyjne prowadzone przez redaktorów naczelnych. Piszący newslettery, zarówno funkcjonariusze, jak i pracownicy Policji, wywodzą się z różnych komórek organizacyjnych KWP i KSP, ale wszyscy mają wspólne widzenie i rozumienie tego systemu. Atutem Newslettera SWI jest m.in. to, że wymiana informacji odbywa się nie tylko w skali garnizonu, lecz wszystkich jednostek w kraju. Chciałbym tu wyrazić swoje uznanie dla wszystkich, którzy, jako specjaliści w swoich dziedzinach, angażują się również w pracę nad Newsletterem SWI. Rocznie wydajemy ich około 250.

Źródło: A. Kowalczyk, Newslettery SWI, "Policja 997", nr 6 (111), czerwiec 2014 r., s. 22-23.
 


SWI, czyli System Wczesnej Interwencji, ma przeciwdziałać nieprawidłowościom w Policji, zapewniać wiedzę niezbędną do zarządzania, a także poprawiać jakość pracy tej formacji. Został stworzony prawie 5 lat temu. Jego elementami są warsztaty i newslettery. Jest adresowany do kadry kierowniczej jednostek wszystkich szczebli.

Celem SWI, jak wskazuje nazwa, jest wczesna interwencja, która ma zapobiegać działaniom patologicznym w Policji. Stosowanie tego systemu polega na wskazywaniu błędów i pokazywaniu właściwych standardów. SWI reaguje na bieżące potrzeby Policji, a przede wszystkim wspiera w zarządzaniu kadrę kierowniczą tej formacji.

TROCHĘ HISTORII

Pierwszy Zespół ds. SWI w Polsce powołał nadinsp. Marek Działoszyński, gdy był komendantem KWP w Łodzi. Znaleźli się w nim przedstawiciele kadry kierowniczej tej jednostki, a także komendanci z KPP i KMP z garnizonu łódzkiego. Stworzono system opracowywania i dystrybucji informacji o niepożądanych zachowaniach policjantów, czyli Newsletter SWI. W 2010 roku system ten postanowili wdrożyć policjanci z garnizonów: opolskiego, śląskiego, gdańskiego i podkarpackiego. Powstała Platforma SWI, czyli międzywojewódzki zespół ekspercki koordynowany przez Biuro Kontroli KGP. W 2011 r. SWI wdrażano we wszystkich KWP i KSP. Powołano w tych jednostkach zespoły ds. SWI, w których znaleźli się policjanci i pracownicy Policji z wydziałów: kontroli, kadr i szkolenia oraz komunikacji, a także pełnomocnicy ds. ochrony praw człowieka i szefowie psychologów.

Do systemu zostały włączone także szkoły Policji. Zapadła decyzja o utworzeniu Międzyszkolnej Platformy SWI. W 2013 r. odbyły się pierwsze warsztaty dla szkół, a od początku 2014 r. otrzymują one newslettery, które wykładowcy wykorzystują podczas zajęć z kursantami, omawiając różnorodne casusy.

WARSZTATY

Warsztaty SWI dla kadry kierowniczej doskonalą umiejętność reagowania na nieprawidłowości w Policji. Uczą, w jaki sposób informować podwładnych o nieakceptowanych przez przełożonego zachowaniach oraz o konsekwencjach, gdy podwładny nie dostosuje się do standardów wyznaczonych przez kierownictwo.

Na warsztatach kadra kierownicza doskonali umiejętności słuchania podwładnych i dyskutowania z nimi o problemach i nieprawidłowościach. Symulacje rozmów dają możliwość przećwiczenia sposobu ich prowadzenia, przy merytorycznej pomocy trenerów, którzy wykorzystują swoje umiejętności zdobyte w trakcie służby oraz doświadczenie w przeciwdziałaniu nieprawidłowościom w Policji.

Warsztaty adresowane są do kadry kierowniczej komend: powiatowych, rejonowych, miejskich, wojewódzkich, stołecznej i głównej oraz szkół policyjnych. Są zróżnicowane programowo, nawiązują do realiów zawodowych. W 2013 r. został opracowany program warsztatów, które adresowane są do naczelników z komend głównej, wojewódzkiej i stołecznej. Szkolenia mają im zapewnić m.in. umiejętności rozpoznawania nierównego i poniżającego traktowania, mobbingu i dyskryminacji.
 

Źródło: A. Kowalczyk, Zapobieganie nieprawidłowościom, "Policja 997", nr 6 (111), czerwiec 2014 r., s. 22.