Poczucie bezpieczeństwa Polaków

Data publikacji: 09.06.2014

W dniach 3-9 kwietnia 2014 roku, Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło badanie, które dotyczyło między innymi poczucia bezpieczeństwa, zarówno w skali kraju, jak i w okolicy miejsca zamieszkania. Badanie zrealizowano na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków (N=1028).

Jak wskazują wyniki badania, większość Polaków (70%) uznaje swój kraj za bezpieczny.  Przeciwnego zdania jest co czwarty badany (24%). Należy zauważyć, że w porównaniu do zeszłorocznej edycji badania Polacy czują się bezpieczniej - wzrósł odsetek osób twierdzących, że w Polsce żyje się bezpiecznie (o 6 p.p.) przy jednoczesnym spadku odsetka badanych będących przeciwnego zdania (o 9 p.p.).

 

Wykres 1. Czy Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie? (w%)

Źródło: CBOS, 3-9 kwietnia 2014 r., N=1028

 

Wykres 2. Czy Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie?  (w %)

Źródło: CBOS, 3-9 kwietnia 2014 r., N=1028

 

Polacy wyżej oceniają bezpieczeństwo w okolicy miejsca swojego zamieszkania niż ogólnie w kraju. Niemal wszyscy ankietowani (90%) twierdzą, że miejsce, w którym mieszkają można nazwać bezpiecznym i spokojnym. Warto zaznaczyć, że bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania od kilku lat utrzymuje się na stabilnym i wysokim poziomie. (wykres 3).


Wykres 3. Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka, można nazwać bezpiecznym i spokojnym? (w %)

 Źródło: CBOS, 3-9 kwietnia 2014 r., N=1028


Większe od pozostałych poczucie bezpieczeństwa w okolicy miejsca swojego zamieszkania deklarują mieszkańcy wsi, natomiast mniejsze – mieszkańcy dużych miast. Mniej bezpieczniej czują się również te osoby, które w ciągu ostatnich pięciu lat padły ofiarą przestępstwa.

Badanych zapytano również, czy obawiają się, że oni lub ktoś z ich bliskich może paść ofiarą przestępstwa. Ponad połowa Polaków (53%) nie obawia się, że może paść ofiarą przestępstwa, natomiast   45% badanych ma odmienne odczucia – w porównaniu do zeszłorocznych deklaracji odsetek ten wzrósł (o 6 p.p.) (wykres  4).


Wykres 4. Czy obawia się Pan(i) tego, że może się Pan(i) stać ofiarą przestępstwa? (w %)

Źródło: CBOS, 3-9 kwietnia 2014 r., N=1028


Uczestników badania zapytano również o ich obawy o to, że ktoś z ich bliskich może stać się ofiarą przestępstwa. O bezpieczeństwo swoich bliskich niepokoi się ponad połowa badanych (55%).

Jak wynika z wypowiedzi respondentów – w ciągu ostatnich pięciu lat nieco ponad jedna piąta z nich (22%) padła ofiarą jakiegoś przestępstwa. Co szósta osoba została okradziona (16%), a 8% respondentów twierdzi, że dokonano u nich włamania. Pozostałe przestępstwa wskazywane są przez nieliczne osoby (tabela 1).

 

Tabela 1.

Czy w ostatnich pięciu latach przydarzyła się Panu(i) któraś z wymienionych niżej sytuacji:

Odsetki odpowiedzi twierdzących
(według terminów badań)

VI ’99

VI ’00

IV ’02

IV ’03

III ’04

III ’05

X ’05

IV ’06

IV ’07

IV ’09

IV
’10

IV ’11

IV ’12

IV ’13

IV ’14

ukradziono Panu(i) coś

22

19

31

28

29

23

22

26

20

16

19

18

17

15

16

dokonano u Pana(i) włamania (do domu, mieszkania, domku na działce, piwnicy,
budynków gospodarczych)

9

8

17

14

17

13

11

16

11

10

10

9

9

8

8

został(a) Pan(i) napadnięty(a) i obrabowany(a)

4

4

5

5

7

4

3

6

4

3

4

2

4

3

3

został(a) Pan(i) pobity(a) lub umyślnie zraniony(a)

4

3

5

6

4

5

4

6

5

4

3

3

4

2

3

stał(a) się Pan(i) ofiarą innego przestępstwa

4

5

7

4

6

5

3

6

5

5

4

4

4

5

6

Źródło: CBOS, 3-9 kwietnia 2014 r., N=1028

 

Opracowano w Wydziale Analiz Gabinetu Komendanta Głównego Policji na podstawie komunikatu z badań CBOS „Opinie o bezpieczeństwie w kraju i w miejscu zamieszkania ” z kwietnia 2014 roku.

Agnieszka Brzeźniak