Etyka - ankieta dla członków korpusu służby cywilnej

Data publikacji: 28.05.2014

Po kilku latach funkcjonowania przepisów zarządzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 roku w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (M. P. Nr 93, poz. 953) wskazane jest dokonanie oceny ww. dokumentu, co ma służyć udoskonaleniu ram jego działania.

O uwagi dotyczące wdrażania i stosowania przepisów wskazanego zarządzenia poproszeni zostali już dyrektorzy generalni urzędów, kierownicy części spośród urzędów administracji rządowej, a także różne gremia eksperckie.

W związku z prowadzonym działaniem zachęcamy też Państwa do wypełnienia ankiety przeznaczonej dla członków korpusu służby cywilnej. Ufamy, że zebrane tą drogą informacje i spostrzeżenia będą ważnym wkładem do toczącej się dyskusji na temat zagadnień etyki w służbie cywilnej, a także okażą się cenną podstawą dla wypracowania jak najlepszych rozwiązań w zakresie promowania postaw etycznych wśród osób na stanowiskach urzędniczych.

Wypełnioną ankietę uprzejmie prosimy przesłać na adres e-mail etyka@kprm.gov.pl w terminie do dnia 30 czerwca br.

Źródło: dsc.kprm.gov.pl

Pliki do pobrania