Będzie łatwiej o konfiskatę przestępczego mienia

Data publikacji: 02.05.2014

Rozszerzenie pojęcia konfiskaty mienia pochodzącego z przestępstwa i wypełnienie dotychczasowych luk prawnych przewiduje nowa dyrektywa unijna w tej sprawie. Kraje członkowskie mają czas do 4 października 2015 r. na dostosowanie prawa krajowego do norm unijnych.

Dyrektywa 2014/42/UE w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej umożliwia konfiskatę mienia pochodzącego z nielegalnej działalności, nawet jeśli nie jest ono bezpośrednio związane z konkretnym przestępstwem.

Konfiskata rozszerzona i po wyroku zaocznym

Nowa regulacja daje krajom UE możliwość konfiskaty majątku, co do którego zachodzą uzasadnione podejrzenia, że nabyty został w wyniku działalności przestępczej. Konfiskata rozszerzona będzie możliwa, jeżeli sąd jest w stanie stwierdzić, że mienie pochodzi z działalności przestępczej.

Dyrektywa wymaga też od państw członkowskich UE umożliwienia konfiskaty mienia pochodzącego z przestępstwa na podstawie prawomocnego wyroku skazującego. Umożliwi ona także zajęcie majątku osób podejrzanych lub oskarżonych, którym udało się uciec, przy pomocy postępowania zaocznego.

Majątek osób trzecich

Dyrektywa ma też ułatwić konfiskatę mienia w przypadku, gdy mienie przekazano osobom trzecim. Warunkiem jest jednak, aby osoba taka "wiedziała lub powinna była wiedzieć, że celem przekazania lub sprzedaży mienia było uniknięcie jego konfiskaty, na podstawie takich faktów i okoliczności jak nieodpłatne przekazanie zasobów lub ich sprzedaż za cenę znacznie niższą od rynkowej".

Co z zabezpieczonym mieniem?

Zgodnie z przepisami dyrektywy kraje UE powinny rozważyć możliwość wykorzystania skonfiskowanego mienia w interesie publicznym lub do celów społecznych.

Źródło: LEX