Projekt MSW w sprawie warunków technicznych odkrytych strzelnic policyjnych

Data publikacji: 22.04.2014

17 kwietnia 2014 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice odkryte Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu

Dotychczas, przy projektowaniu, budowie, remoncie, przebudowie i rozbudowie strzelnic odkrytych wykorzystywano rozwiązania zawarte w dostępnych publikacjach fachowych oraz przepisy ustawy – Prawo budowlane i przepisach oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie (w Policji kierowano się dodatkowo  tymczasowymi przepisami wewnętrznymi).

Nadrzędnym celem projektu jest zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa szkolących się funkcjonariuszy oraz osób przebywających na obszarze strzelnic i w wyznaczonych strefach ochronnych. Chodzi o ustalenie zestawu stałych, podstawowych parametrów technicznych odnoszących się do struktury i wyposażenia strzelnicy – przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnych możliwości prowadzenia szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy. Określone w rozporządzeniu wymogi nie powinny ograniczyć możliwości tego szkolenia w poszczególnych służbach.

Rozwiązania przyjęte w projekcie rozporządzenia charakteryzują się w miarę elastycznym podejściem do formułowania warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice odkryte.  

W celu zapewnienia bezpieczeństwa organizatorom i uczestnikom szkoleń strzeleckich na strzelnicy, indywidualne rozwiązania przyjęte dla poszczególnych strzelnic – opracowane stosownie do ich specyfiki i zgodnie z wymaganiami użytkownika – powinny uwzględniać podstawowe wymagania techniczne określone w rozporządzeniu.

W projekcie rozporządzenia dokonano klasyfikacji typów strzelnic odkrytych oraz określono ich podział i wyszczególniono ich podstawowe elementy, które mają w pierwszym rzędzie zapewnić zatrzymanie wystrzelonych pocisków oraz rykoszetów. Przewidziano także konieczność wyznaczania stref ochronnych oraz strefy niebezpiecznej.

Projekt rozporządzenia dzieli strzelnice odkryte na strzelnice o stałej i zmiennej linii otwarcia ognia oraz określa następujące typy strzelnic:

A. Strzelnice o jednej strefie strzelań, w tym:

  1. strzelnice o stałej linii otwarcia ognia – strzelnice o jednej, trwale oznaczonej linii otwarcia ognia i dopuszczalnej więcej niż jednej linii celów;
  2.  strzelnice o zmiennej linii otwarcia ognia – strzelnice o zmiennej linii celów i dopuszczalnej więcej niż jednej linii ognia.

B. Strzelnice odkryte składające się z więcej niż jednej strefy strzelań – tworzące wielostrefową strzelnicę odkrytą.

W rozporządzeniu określono w szczególności warunki w zakresie projektowania, budowy, przebudowy, odbudowy i rozbudowy strzelnic odkrytych. Wprowadzono pojęcie stref ochronnych i określono względem nich wymagania, w zależności przyjętej geometrii bezpieczeństwa i warunków usytuowania. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjno-budowlane powinny uwzględniać wielkość działki budowlanej, ukształtowanie i zurbanizowanie terenu wokół strzelnicy, a tym samym konieczność zapewnienia pełnego bezpieczeństwa użytkowania strzelnic zarówno dla ich użytkowników, jak i osób trzecich, znajdujących się poza obiektami strzelnic. W projekcie rozporządzenia określono wymóg uzgodnienia projektu budowlanego strzelnicy z jednostką  naukowo - badawczą, m. in. w zakresie balistyki zewnętrznej.

Więcej.