Zmiana decyzji w sprawie odszkodowań z tytułu wypadków i chorób

Data publikacji: 27.03.2014

27 marca 2014 r. weszła w życie decyzja nr 34 Ministra Spraw Wewnętrznych w z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji.

Zgodnie z nowym przepisami funkcjonariuszowi, który doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku lub choroby, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie

wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji (Dz.U. Nr 53, poz. 345, z późn. zm.), jednorazowe odszkodowanie pieniężne przysługuje w wysokości określonej w ustawie, nie mniej jednak niż 730 zł za każdy procent ustalonego uszczerbku na zdrowiu.

Zgodnie z nową decyzją kwotę jednorazowego odszkodowania przysługującego członkom rodziny funkcjonariusza z tytułu jego śmierci wskutek wypadku lub choroby ustala się w wysokości:

  1. 65.701 zł – jeżeli do odszkodowania uprawniony jest małżonek zmarłego funkcjonariusza albo jego dziecko będące sierotą zupełną;
  2. 12.775 zł na drugą i każdą następną sierotę zupełną – jeżeli po zmarłym funkcjonariuszu pozostało dwoje lub więcej dzieci, które są sierotami zupełnymi;
  3. 32.851 zł na każdego uprawnionego – jeżeli do odszkodowania uprawniony jest inny, niż wymieniony w pkt. 1 i 2, członek rodziny zmarłego funkcjonariusza, w tym także dziecko niebędące sierotą zupełną;
  4. 65.701 zł – jeżeli uprawnieni do odszkodowania są tylko rodzice zmarłego funkcjonariusza; jeżeli do odszkodowania uprawnione jest jedno z rodziców kwota odszkodowania wynosi – 41.063 zł.

Ponadto, w myśl nowych przepisów, jednorazowe odszkodowanie przysługuje w kwotach ustalonych w niniejszej decyzji, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 4 ustawy, jeżeli decyzja o przyznaniu odszkodowania została wydana po dniu 31 marca 2014 r.

Więcej.