Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Skarga na zasady naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Zamieszczony Data publikacji 24.03.2014
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się funkcjonariusz Policji ze skargą dotyczącą zasad naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, o których mowa w ustawie o Policji. Obowiązujące przepisy wywołały wątpliwości RPO z punktu widzenia ich zgodności z Konstytucją, dlatego zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych o zbadanie problemu i podjęcie inicjatywy ustawodawczej.

Skarżący podniósł, że regulacja przyjęta w ustawie ogranicza policjantom prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Wskazał ponadto, że obowiązujący mechanizm obliczeń ekwiwalentu w Policji powoduje, że otrzymane świadczenie z tego tytułu stanowi jedynie ok. 73 proc. wartości uposażenia otrzymywanego podczas urlopu wykorzystywanego w naturze. Dodatkowo podniósł, że policjanci mają trudności w zakresie możliwości odbioru dni wolnych oraz urlopu niewykorzystanego w poprzednim roku, w terminie przewidzianym w ustawie o Policji.

Zgodnie z ustawą o Policji ekwiwalent pieniężny za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego oraz za każde rozpoczęte 8 godzin niewykorzystanego czasu wolnego przysługującego w zamian za czas służby przekraczający normę 40-godzinnego tygodnia pracy w 3-miesiecznym okresie rozliczeniowym, ustala się w wysokości 1/30 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. Podobne rozwiązanie przewiduje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2005 r. w sprawie ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystane przez funkcjonariusza Straży Granicznej urlopy i czas wolny od służby.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich stosowanie przelicznika 1/30 uposażenia za 1 dzień niewykorzystanego urlopu może ograniczać funkcjonariuszom konstytucyjne prawo do wypoczynku. Rekompensata pieniężna za niewykorzystany urlop powinna być adekwatna do maksymalnych norm czasu pracy. Obowiązujące w omawianym zakresie przepisy wywołują wątpliwości Rzecznika z punktu widzenia ich zgodności z Konstytucją.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych o zbadanie problemu i podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany opisanego stanu rzeczy.

Zobacz: Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Spraw Wewnętrznych ws. zasad naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop policjanta

Źródło: rpo.gov.pl

 
powrót
drukuj