67 proc. Polaków dobrze ocenia działalność Policji

Data publikacji: 19.03.2014

Z badania dotyczącego oceny instytucji publicznych, zrealizowanego przez Centrum Badania Opinii Społecznej, wynika, że 67 proc. Polaków dobrze ocenia działalność Policji. Lepiej oceniane są jedynie niektóre media oraz Prezydent RP.

Centrum Badania Opinii Społecznej zrealizowało na początku marca kolejną edycję badania instytucji publicznych na reprezentatywnej próbie 1098 dorosłych Polaków. Z badania wynika, że większość obywateli dobrze ocenia działalność Policji. Pozytywnie na temat pracy policjantów wypowiada się większość ankietowanych (67 proc.), natomiast przeciwnego zdania jest 22 proc. respondentów. W porównaniu z wynikami z września 2013 roku odsetek dobrych ocen zwiększył się o 1 punkt procentowy, przy jednoczesnym spadku ocen negatywnych również o 1 proc. 

 

Od 1996 roku Polacy pytani są o zdanie na temat działalności najważniejszych instytucji publicznych w kraju, takich jak parlament, urząd prezydenta czy Policja. Badani oceniali również władze samorządowe, kościół rzymskokatolicki, związki zawodowe, ZUS i OFE, instytucje finansowe, wojsko, instytucje wymiaru sprawiedliwości, Trybunał Konstytucyjny, Najwyższą Izbę Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, PKP oraz najpopularniejsze stacje telewizyjne i radiowe. W tej edycji badania Policja znajduje się na ósmym miejscu z trzydziestu ocenianych instytucji, wyżej od niej znajdują się tylko niektóre stacje telewizyjne i radiowe oraz Prezydent RP. Warto zwrócić uwagę, że Policja po raz kolejny została oceniona zdecydowanie wyżej niż instytucje wymiaru sprawiedliwości, takie jak sądy i prokuratura.

* opracowano na podstawie "Oceny instytucji publicznych”, badania zrealizowanego przez CBOS w marcu 2014 r.