Debata o jakości pracy - konferencja policyjnych związków zawodowych

Data publikacji: 13.02.2014

4 lutego br. w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca projekt europejski „Wyższa jakość – większe bezpieczeństwo. Analiza porównawcza jakości pracy w policji”, którego liderem jest Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów (NSZZP).

W projekcie uczestniczą również policyjne związki zawodowe Hiszpanii, Rumunii, Niemiec i Litwy. Celami realizowanego obecnie projektu są:

  1. określenie poziomu stresu funkcjonariuszy policji i porównanie go do poziomu stresu innych grup zawodowych,
  2. diagnoza psychospołecznych zagrożeń występujących w pracy policjanta i ich skutków dla zdrowia i funkcjonowania zawodowego,
  3. stworzenie podstaw do projektowania i wprowadzania działań profilaktycznych i rozwiązań organizacyjnych sprzyjających ochronie zdrowia i optymalnego funkcjonowania zawodowego funkcjonariuszy policji.

Podczas warszawskiej konferencji delegacje uczestniczące w projekcie odniosły się do jakości pracy w policji biorąc pod uwagę aktualną sytuację w swoich krajach. Prezentacje dotyczyły m.in. przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach służby w policji, czasu pracy i uposażeń policjantów oraz ich wpływu na bezpieczeństwo i komfort służby, a także zagadnień związanych z wyeliminowaniem zagrożeń związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych. Prezentacje te stanowiły również okazję do wymiany doświadczeń i informacji o działalności policyjnych związków zawodowych w krajach uczestniczących w projekcie.

konf_wwa_cep_9Wynagrodzenie

Tradycyjnie już dało się zauważyć dość wyraźną różnicę między poziomem wynagrodzeń i uprawnień w krajach „starej” (Hiszpania, Niemcy) i „nowej” (Litwa, Polska, Rumunia) Unii Europejskiej. Najtrudniejszą sytuację mają bez wątpienia policjanci rumuńscy, gdzie wynagrodzenia funkcjonariuszy najniższego szczebla wynoszą ok. 200 euro, a tamtejsze MSW dąży do zniesienia szeregu uprawnień związkowych. Zarówno w Polsce, jak i w Rumunii policjanci nie otrzymują wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Co ciekawe, kwestia ta jest uregulowana na Litwie, gdzie oprócz dodatków za stopień, kwalifikacje i staż pracy, funkcjonariusze korzystają też z dodatków za godziny nadliczbowe i pracę w nocy, zaś gratyfikacja za służbę pełnioną w święta jest podwójna. Policjanci z Litwy mają także prawo do strajku, które jednak w policyjnych związkach zawodowych w Europie należy do rzadkości. W Niemczech zarobki policjantów są różne w poszczególnych landach. Istnieją dodatki za nieregularne godziny pełnienia służby i służbę w nocy. Podczas zwolnienia lekarskiego funkcjonariusze otrzymują 100 proc. uposażenia. W Hiszpanii jednym z problemów w ostatnich latach było zamrożenie płac, które jednak i tak są znacznie wyższe niż w Polsce, na Litwie czy w Rumunii.

Stres

W odniesieniu do kwestii stresu w policji poszczególne delegacje formułowały wnioski co do zawartości kwestionariusza badawczego. Delegacja polska zaproponowała opracowanie kwestionariusza odnoszącego się do czynników wspólnych dla policjantów na wszystkich stanowiskach służbowych, takich jak: relacje interpersonalne w miejscu pracy, sposób wykonywania pracy, równoczesne funkcjonowanie w organizacji i poza nią, przebieg kariery zawodowej, pełnienie ról organizacyjnych, system prawny i oczekiwania społeczne. Wskazano też na potrzebę uwzględnienia stażu służby osób badanych. Delegacja niemiecka podkreśliła, że zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej powinny istnieć analizy ryzyka w odniesieniu do poszczególnych specjalizacji policyjnych. Jednak przeprowadzona ankieta powinna dać wyniki jednolite, uwzględniając m.in. płeć i różne grupy wiekowe osób badanych, a także sposób sprawowania kierownictwa jako jeden z najważniejszych czynników powodujących stres. Zdaniem delegacji litewskiej kwestionariusz powinien zbadać, jakiego stresu doświadcza funkcjonariusz ze względu na stosunki pracy oraz w relacjach z przełożonymi, dobrze byłoby też sprawdzić, jakiego stresu doświadczają osoby pełniące funkcje w związkach zawodowych. Delegacja rumuńska podkreśliła, że bardzo istotnym czynnikiem stresogennym jest przeciążenie pracą przy jednoczesnym zwiększeniu odpowiedzialności. Hiszpanie zwrócili uwagę na elementy wspólne, którymi są wynagrodzenia, czas pracy i warunki pełnienia służby.


Kolejnym etapem projektu będzie opracowanie kwestionariusza badawczego i przeprowadzenie na jego podstawie badania, które obejmie po 1000 policjantów w każdym z krajów uczestniczących w projekcie. W czerwcu 2014 r. planowane jest spotkanie robocze w Rumunii, podczas którego zostaną zaprezentowane i omówione częściowe wyniki badań.

Konferencja podsumowująca projekt odbędzie się w listopadzie 2014 roku.

Więcej.

Źródło: NSZZP