Wizyta Podsekretarza Stanu w MSW w Komendzie Głównej Policji

Data publikacji: 26.02.2014

26 lutego br. w Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie kadry kierowniczej KGP z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Grzegorzem Karpińskim.

Komendant Główny Policji nadinspektor Marek Działoszyński oraz jego zastępcy: nadinspektor Krzysztof Gajewski, nadinspektor Mirosław Schossler oraz nadinspektor Wojciech Olbryś, podsumowali najważniejsze działania oraz największe osiągnięcia polskiej Policji w roku 2013 i przedstawili wiceministrowi plan działań na rok 2014.

Podsekretarz Stanu w MSW zapoznał się również z pracą policjantów Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Służby Kryminalnej, a także Centrum Dowodzenia Głównego Sztabu Policji.

***

21 lutego br. weszła w życie decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie zakresu czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Dyrektora Generalnego Urzędu.

Zgodnie z tą decyzją Podsekretarz Stanu Grzegorz Karpiński:

 1. sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony osób, obiektów i urządzeń;
 2. sprawuje nadzór nad wykonywaniem funkcji dysponenta głównego części budżetowej pozostającej we właściwości Ministra;
 3. podpisuje w zastępstwie Ministra, w razie nieobecności Ministra i Sekretarza Stanu akty prawne, w tym kierowane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
 4. sprawuje nadzór nad zgodnością przygotowywanych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych projektów aktów prawnych z obowiązującym systemem prawnym oraz zasadami techniki  prawodawczej;
 5. kieruje akty prawne Ministra do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” i Dzienniku Urzędowym Ministra Spraw Wewnętrznych;
 6. podpisuje w zastępstwie Ministra pisma kierujące dokumenty rządowe do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania, a także do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów oraz Radę Ministrów;
 7. podpisuje w zastępstwie Ministra stanowiska, w tym stanowiska dotyczące dokumentów rządowych przedstawianych w toku uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania;
 8. sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pozarnej oraz ich rodzin;
 9. zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra:

a) Komendanta Głównego Policji,
b) Szefa Biura Ochrony Rządu;

 1. zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad:

a) Wyższą Szkołą Policji,
b) Dyrektorem Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
c) Instytutem Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” w Łodzi,
d) Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji;

 1. sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

a) Departament Nadzoru,
b) Departament Budżetu,
c) Departament Prawny.