MSW opracowało wzór formularza do przekazywania informacji dotyczących naruszeń

Data publikacji: 26.02.2014

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opracowało projekt rozporządzenia w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących naruszeń przepisów ruchu lądowego, w związku z którymi składano zapytania za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego.

Projekt stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 80r ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).

Art. 80p ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym nakłada na krajowe podmioty uprawnione tj. Policję, Inspekcję Transportu Drogowego, straże gminne (miejskie), organy Służby Celnej oraz Straż Graniczną, obowiązek przekazywania ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych następujących informacji:

  1. liczbę naruszeń w związku z którymi krajowe podmioty uprawnione kierowały zapytania do państw członkowskich Unii Europejskiej za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego, w tym liczbę naruszeń ujawnionych przy pomocy urządzeń rejestrujących oraz w związku z którymi wysyłano zawiadomienia o popełnieniu naruszenia;
  2. liczbę wypadków śmiertelnych z udziałem pojazdów zarejestrowanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia został skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

Zobacz projekt.